Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.2.2 Leverancer til afgiftspligtige personer der også udøver aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde

Indhold

Dette afsnit beskriver, at afgiftspligtige personer anses for at optræde som afgiftspligtige personer ved køb af ydelser, uanset om indkøbet sker til den afgiftspligtige virksomhed, eller til aktiviteter der falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempel: Holdingselskab
  • Eksempel: Kommune.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v. 

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 15, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Med henblik på anvendelse af bestemmelserne om leveringsstedet for ydelser, anses en afgiftspligtig person, der også udfører aktiviteter eller transaktioner som ikke betragtes som værende afgiftspligtige leveringer af varer eller ydelser i henhold til reglerne i lovens kapitel 3, for at være en afgiftspligtig person i relation til alle sine indkøbte ydelser."

Momssystemdirektivets artikel 43, stk. 1, nr. 1, har følgende ordlyd:

"Med henblik på anvendelse af bestemmelserne om leveringsstedet for tjenesteydelser anses:

1) En afgiftspligtig person, der også udfører aktiviteter eller transaktioner, som ikke betragtes som værende afgiftspligtige leveringer af varer eller tjenesteydelser, jf. artikel 2, stk. 1, for at være afgiftspligtig for alle ydelser der leveres til ham".

Regel

En afgiftspligtig person, der også udøver aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde, anses for at være en afgiftspligtig person ved anvendelsen af leveringsstedsreglerne for ydelser. Se ML (momsloven) § 15, stk. 1 ►og EU-domstolens afgørelse i sag C-459/19, Wellcome Trust Ltd. ◄

Dette gælder, selv om den juridiske person ikke optræder som afgiftspligtig person ved købet af ydelsen, idet købet er foretaget til brug for virksomhed, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Reglen sikrer, at der ikke opstår tvivl om, i hvilken egenskab kunden har optrådt ved købet af ydelsen, når kunden ud over sin afgiftspligtige virksomhed også har aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Se også

Bemærk

Følgende ydelser anses dog for leveret til ikke-afgiftspligtige personer:

Eksempel: Holdingselskab

Et dansk holdingselskab er momsregistreret for momspligtige leverancer til datterselskaberne. Selskabet udøver dermed både økonomisk virksomhed og ikke-økonomisk virksomhed.

Selskabet indkøber en ydelse til brug for sin ikke-økonomiske aktivitet som holdingselskab.

Ydelsen anses for leveret til en afgiftspligtig person (B2B), selv om den er indkøbt til brug for selskabets ikke-økonomiske virksomhed.

Eksempel: Kommune

En kommune anses for en afgiftspligtig person ifølge ML (momsloven) § 3, stk. 2, nr. 3, idet kommunen leverer ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder.

Kommunen indkøber en ydelse til brug for kommunens aktiviteter som offentlig myndighed.

Når leveringsstedet fastlægges, skal ydelsen alligevel anses for leveret til en afgiftspligtig person (B2B), selv om ydelsen ikke er indkøbt til brug for kommunens aktiviteter som afgiftspligtig person.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-Domstolen

►C-459/19, Wellcome Trust Ltd.◄

►Artikel 44 i momssystemdirektivet skal fortolkes således, at det i tilfælde, hvor en afgiftspligtig person, der udøver ikke-økonomisk erhvervsmæssig virksomhed, erhverver ydelser til brug for denne ikke økonomiske virksomhed, da skal disse ydelser anses for at være leveret til denne afgiftspligtige personer, der "handler i denne egenskab" i bestemmelsens forstand. ◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.