Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.1.2 Kort om de to hovedregler

Indhold

Dette afsnit giver et kort overblik over hovedreglerne ved fastlæggelse af leveringsstedet for ydelser, herunder den gamle hovedregel som var gældende før 1.1.2010.

Afsnittet indeholder:

  • Oversigt over de to hovedregler
  • Den gamle hovedregel.

Oversigt over de to hovedregler

Fra 1. januar 2010 er der to hovedregler for fastlæggelse af leveringsstedet for ydelser:

Bemærk

For en række af de ydelser, der er omfattet af hovedreglerne, flyttes leveringsstedet i visse situationer dog i henhold til et benyttelses-/udnyttelseskriterium. Se afsnit D.A.6.2.4.2 Flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 2, D.A.6.2.4.3 Flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 3 D.A.6.2.5.2 Flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 5, D.A.6.2.5.3 Flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 6, og D.A.6.2.6 Faktisk benyttelse eller udnyttelse.

Den gamle hovedregel

Indtil 31. december 2009 var der kun én hovedregel for fastlæggelse af leveringsstedet. Denne regel gjaldt både for leverancer til afgiftspligtige personer (B2B) og leverancer til ikke-afgiftspligtige personer (B2C). Efter den gamle hovedregel var leveringsstedet dér, hvor leverandøren havde etableret stedet for sin økonomiske virksomhed. Se den dagældende ML (momsloven) § 15, stk. 1.

For de fleste typer af ydelser gjaldt dog særregler, der fastlagde leveringsstedet til kundens sted, hvis kunden var en afgiftspligtig person. Se første betragtning i præamblen til direktiv 2008/8/EF.

For så vidt angår leverancer til afgiftspligtige personer (B2B) var den gamle hovedregel derfor i realiteten en opsamlingsbestemmelse, der kun dækkede de typer af ydelser, der ikke var omfattet af særreglerne. Se afsnit D.A.6.2.1.3 Kort om særregler om fortolkning af særreglerne i forhold til hovedreglerne.

Med de nye hovedregler er der ikke behov for særregler i samme omfang som tidligere.

Se også

For en beskrivelse af de gamle leveringsstedsregler henvises til Momsvejledning 2009-02 afsnit E3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.