Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.1.2 Leveringsstedet for varer ML § 14

Indhold

Dette afsnit beskriver hovedindholdet i ML § 14 om leveringsstedet for varer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Varer
  • Momsfritagelser ved levering i Danmark.

Regel

ML (momsloven) § 14 fastlægger leveringsstedet for levering af varer.

I bestemmelsen fastslås det, hvornår en vare har leveringssted i Danmark. Modsætningsvis kan det udledes af bestemmelsen, hvornår leveringsstedet er i udlandet.

Ved fastlæggelse af leveringsstedet er det varens fysiske placering, der er afgørende.

Med virkning fra 1. januar 2005 er der indført regler, der fastlægger leveringsstedet for levering af gas - gennem distributionssystemet for naturgas - og elektricitet. Disse bestemmelser er justeret pr. 1. januar 2011 og samtidig udvidet til at omfatte varme- og kuldeforsyning leveret gennem net. Se D.A.6.1.8 Salg af gas, elektricitet, varme- og kuldeforsyning ML § 14, stk. 1, nr. 5-6, og stk. 2.

Med virkning fra 1. januar 2020 er der indført regler, der præciserer leveringsstedet for leveringer i forbindelse med kædehandel. Se D.A.6.1.9 Kædehandel ML § 14 a.

Varer

Hvilke leverancer, der anses for at være leverancer af varer, fremgår af ML (momsloven) § 4, jf. afsnit D.A.4.1.4 Levering af varer om levering af varer og afsnit D.A.4.1.7 Vare eller ydelse (blandede leverancer) om vare eller ydelse (blandede leverancer).

ML (momsloven) § 14 gælder kun for varer, samt de tjenesteydelser, der knytter sig til varerne, fx selve installeringen eller monteringen, som foretages af leverandøren af varerne, jf. afsnit D.A.6.1.4 Salg her fra landet ML § 14, stk. 1, nr. 2

Momsfritagelser ved levering i Danmark

Når det er blevet fastslået, at leveringsstedet er Danmark, og Danmark derved som udgangspunkt har beskatningsretten til den pågældende transaktion, kan transaktionen være momsfri efter fritagelsesbestemmelserne i ML (momsloven) § 13. Se afsnit D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret om momsfritagelser uden fradragsret, eller afsnit D.A.10.1 Leverancer ML § 34 og ML § 34 b om momsfritagelser med fradragsret i ML § 34 (0-momssats).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.