Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>
Kiropraktikere og fysioterapeuter skal ikke betale moms.

D.A.5.1.4 Kiropraktik, ergoterapi og fysioterapi

Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen for kiropraktik, fysioterapi og ergoterapi.

Afsnittet indeholder:

  • Kiropraktik
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kiropraktik

Kiropraktik er omfattet af momsfritagelsen, hvis behandlingen gives af en kiropraktor, der har opnået autorisation i henhold til autorisationslovens kapitel 12.

Fysioterapi

Fysioterapi er omfattet af momsfritagelsen, hvis behandlingen gives af en fysioterapeut, der har opnået autorisation i henhold til autorisationslovens kapitel 16.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at fysioterapeuters fremstilling af aflastende indlægssåler ikke er fritaget for moms, fordi indlægssålerne også bliver fremstillet af ortopædvirksomheder og skomagere.

Specialuddannede fysioterapeuters arbejdsydelser i forbindelse med handicaprideundervisning er undtaget fra momspligten efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1, medens rideskoler skal svare moms af de vederlag, som skolen opnår ved at stille heste og anlæg til rådighed. Se SKM2011.205.SR.

Ergoterapi

Ergoterapi er omfattet af momsfritagelsen, hvis behandlingen gives af en ergoterapeut, der har opnået autorisation i henhold til autorisationslovens kapitel 15.

En ergoterapeuts aktiviteter kan ud fra en konkret vurdering være momsfritaget i henhold til ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 2, i stedet for ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten har slået fast, at en selvstændig ergoterapeuts konsulentvirksomhed for forskellige kommuner ved ergoterapeutiske undersøgelser og behandlinger af børn måtte anses for social forsorg og bistand. Se TfS2000, 905LSR.

Generelle arbejdspladsbeskrivelser, som bliver foretaget af fysio- og ergoterapeuter, er momspligtige, medmindre der er tale om fysio- eller ergoterapeutisk rådgivning som led i behandling eller undersøgelse af en patient. Se TfS2000, 361TSS.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS2000, 905LSR

En selvstændig ergoterapeut drev konsulentvirksomhed for forskellige kommuner ved ergoterapeutiske undersøgelser og behandlinger af børn. Herudover var der aktiviteter i form af kursus- og foredragsvirksomhed. Virksomheden var omfattet af ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 2.

Skatterådet

SKM2011.205.SR

Det er en momspligtig ydelse en ridefysioterapeut køber, når denne i forbindelse med udøvelse af lægehenvist ridefysioterapi, fra en rideskole får stillet heste mv. til rådighed.

Specialuddannede fysioterapeuters arbejdsydelser i forbindelse med handicaprideundervisning er undtaget fra momspligten efter ML (momsloven) § 13, stk. 1 nr. 1, medens rideskoler skal svare moms af de vederlag, som skolen opnår ved at stille heste og anlæg til rådighed.

Skattestyrelsen

TfS2000, 361TSS

Generelle arbejdspladsbeskrivelser, som foretages af fysio- og ergoterapeuter, er momspligtige, medmindre der er tale om fysio- eller ergoterapeutisk rådgivning som led i behandling eller undersøgelse af en patient.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.