Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.11.5.2 Sikkerheds- og garantistillelse

Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse af sikkerheds- og garantistillelse.

Afsnittet indeholder:

 • Definition: Sikkerheds- og garantistillelse
 • Eksempler på sikkerheds- og garantistillelse
 • Biydelser til sikkerheds- og garantistillelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Sikkerheds- og garantistillelse

Sikkerheds- og garantistillelse betyder, at der stilles en sikkerhed/garanti for, at en indgået forpligtigelse opfyldes på nærmere fastsatte vilkår.

EF-domstolen har i en konkret sag udtalt, at begrebet »indgåelse af forpligtelser« i henhold til momssystemdirektivet indebærer, at andre typer af forpligtelser end finansielle forpligtelser, såsom forpligtelsen til at renovere en fast ejendom, er udelukket fra bestemmelsens anvendelsesområde. Se sag C-455/05, Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH.

Eksempler på sikkerheds- og garantistillelse

Sikkerheds- og garantistillelse omfatter bl.a.:

 • garanti for udbetaling af realkreditlån
 • garanti for ejendomshandel
 • indeståelse og tabsgaranti for realkreditinstitutter
 • betalingsgarantier
 • arbejds- og tilbudsgarantier
 • import- og eksportremburser
 • garantier for toldkreditter
 • indeståelser
 • kautioner
 • endossementsforpligtelser ved rediskontering af veksler, samt
 • afgivelse af vekselaccepter.

►Om køb-nu-betal-senere-tilbud, se omtalen af momsudvalgets retningslinje om udvalgte spørgsmål i forbindelse med e-handel i afsnit D.A.5.11.6.3 Betalinger og overførsler.◄

Biydelser til sikkerheds- og garantistillelse

Der henvises til afsnit D.A.5.11.2 Hovedydelser og biydelser i forbindelse med finansielle transaktioner om hovedydelser og biydelser i forbindelse med finansielle transaktioner.

Nedenstående liste viser eksempler på biydelser, der er momsfrie, når de leveres af den finansielle tjenesteyder (f.eks. et pengeinstitut) som led i sikkerheds- og garantistillelse:

 • Kreditvurdering af den, der stilles sikkerhed for
 • Udarbejdelse af tilbud om garanti- eller sikkerhedsstillelse
 • Udarbejdelse af garantidokument
 • Gennemførelse af sikringsakter
 • Rådgivning i forbindelse med garanti- eller sikkerhedsstillelsen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-Domme

C-455/05, Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH

Begrebet »indgåelse af forpligtelser« indebærer, at andre typer af forpligtelser end finansielle forpligtelser, såsom forpligtelsen til at renovere en fast ejendom, er udelukket fra bestemmelsens anvendelsesområde. Sådanne ydelser er derfor momspligtige.

 

Skatterådet

SKM2022.554.SR

Spørger er en bank, der har til formål at drive bankvirksomhed af enhver art.

Spørger har indgået en distributionsaftale med et realkreditinstitut, hvorefter Spørger skal formidle salg af realkreditinstituttets realkreditlån. Desuden skal Spørger udføre rådgivning og visse nærmere beskrevne administrative opgaver.

Når Spørger har formidlet et realkreditlån til realkreditinstituttet, skal Spørger desuden stille sikkerhed til realkreditinstituttet i form at en garantistillelse for det pågældende realkreditlån. Skatterådet bekræftede, at Spørgers garantistillelse for realkreditlån, som Spørger har formidlet, er omfattet af momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra b).

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.