Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.11.1.2 Ikke afgørende for momsfritagelsen, hvem der leverer ydelsen

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvorledes arten af de leverede ydelser skal indgå i vurderingen.

Afsnittet indeholder:

  • Om leverandøren af finansielle ydelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Om leverandøren af finansielle ydelser

De momsfritagne finansielle transaktioner skal defineres på grundlag af arten af de leverede tjenesteydelser og ikke på grundlag af tjenesteyderen eller tjenestemodtageren. I EF-domstolens dom i sagen C-2/95, SDC henviste domstolen bl.a. til den konkrete formulering af fritagelsesbestemmelserne, hvori der henvises til "den person, der har ydet lånene" og til "den person, der har ydet kreditten". Den anvendte ubestemte form bekræfter, at det personelle aspekt er uden betydning ved fastlæggelsen af, hvilke transaktioner der er fritaget.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, er det derfor ikke af betydning ved fastlæggelsen af de enkelte momsfritagelsers rækkevidde, hvorvidt en given ydelse leveres af en af de direkte implicerede parter, eller om den leveres af underleverandører.

Hvis momsfritagelsen udelukkende omfattede ydelser, som eksempelvis et pengeinstitut leverer til en slutkunde, ville kun visse handlinger i forbindelse med eksempelvis finansielle transaktioner kunne fritages. En sådan fortolkning vil begrænse fritagelsen på en måde, der ikke har støtte i bestemmelsens ordlyd.

Efter ordlyden omfatter momsfritagelsen både

  • ydelser, der leveres af andre erhvervsdrivende end pengeinstitutter, og
  • ydelser, som er bestemt til andre end pengeinstitutternes slutkunder.

EF-domstolen har udtalt sig tilsvarende i forbindelse med momsfritagelse af formidling af lån. Se sag C-453/05, Volker Ludwig.

Underleverandørydelser er således fritaget for moms i samme omfang som andre ydelser efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11 om fritagelse for finansielle aktiviteter. Underleverandørydelser er derfor også omfattet af momsfritagelsen, hvis de set under ét tilsigter at opfylde de specifikke og væsentlige funktioner for den momsfritagne transaktion. Se også afsnit D.A.5.11.1.3 Ikke afgørende for momsfritagelsen, hvordan ydelsen leveres.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-453/05, Volker Ludwig

Domstolen udtaler bl.a., at under disse omstændigheder følger det af princippet om afgiftsneutralitet, at de erhvervsdrivende skal kunne vælge den organisationsform, som ud fra en strengt økonomisk synsvinkel passer dem bedst, uden at skulle løbe en risiko for, at deres transaktioner udelukkes fra den fritagelse, der er fastsat i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 1 (nu Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra b).

C-2/95, SDC

Levering af ydelser fra datacentral. En betingelse for, at de ydelser, som en datacentral leverer, kan betegnes som momsfritagne transaktioner, er, at ydelserne set under ét udgør en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en momsfritaget ydelse. Der skal skelnes mellem den fritagne tjenesteydelse og den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, f.eks. at et databehandlingssystem bliver stillet til rådighed for et pengeinstitut.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.