Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.11.1.1 Regelgrundlag

Indhold

Dette afsnit giver en kort introduktion til hele regelgrundlaget for momsfritagelse af underleverandørydelser i forbindelse med finansielle transaktioner.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om reglerne
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kort om reglerne

Finansielle ydelser er momsfritaget efter reglerne i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, uanset om de leveres af en underleverandør eller ej.

Momsfritagelsen af eksempelvis valutatransaktioner er dermed ikke begrænset til kun at omfatte pengeinstitutter. Underleverandører kan også falde ind under momsfritagelsen i det omfang, at underleverandørens ydelser set under ét tilsigter at opfylde de specifikke og væsentlige funktioner for den momsfritagne transaktion.

Se eksempelvis EF-domstolens sag C-2/95, SDC, der vedrørte spørgsmålet om, i hvilket omfang de ydelser, som SDC leverede til pengeinstitutter, var omfattet af momsfritagelsen for finansielle transaktioner.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-2/95, SDC

Levering af ydelser fra datacentral. En betingelse for, at de ydelser, som en datacentral leverer, kan betegnes som momsfritagne transaktioner, er, at ydelserne set under ét udgør en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en momsfritaget ydelse. Der skal skelnes mellem den fritagne tjenesteydelse og den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, fx at et databehandlingssystem bliver stillet til rådighed for et pengeinstitut.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.