Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.4.9.2 Udgangspunktet for moms ved indførsel af varer

Indhold

 Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Regel

Der skal beregnes moms ved indførsel af varer fra steder udenfor EU til Danmark. Se ML (momsloven) § 12, stk. 1.

Baggrunden for dette er, at varer fra steder udenfor EU herved sidestilles momsmæssigt med varer produceret indenfor EU.

For varer, der er produceret indenfor EU, skal der i hvert omsætningsled, dvs. hver gang varerne sælges, beregnes moms, en moms, som den endelige forbruger skal betale.

Hvis der ikke blev beregnet moms ved indførsel af varer fra steder udenfor EU, ville sådanne varer have en momsmæssig konkurrencefordel set i forhold til varer, som er produceret i EU.

Der skal beregnes moms ved indførsel, når en vare, der ikke er i fri omsætning, ankommer til Danmark. Det er således varens passage af grænsen, der er afgørende.

En vare er "i fri omsætning" når alle indførselsformaliteter er opfyldt, og der er opkrævet told. Se afsnit D.A.4.9.1 Lovgrundlag Lovgrundlag og vejledningens toldafsnit, særligt

Når en vare er bragt i fri omsætning i Danmark, er varen samtidig bragt i fri omsætning indenfor hele EU's toldområde.

Der sondres mellem fortoldning til fri omsætning og frit forbrug på den ene side og fortoldning alene til fri omsætning på den anden side. Se D.A.10.3.5 Indførsel af varer bestemt til et andet EU-land ML § 36, stk. 1, nr. 5 og "Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug" i F.A.33.3.

EU's toldområde og EU's momsområde er dog ikke helt sammenfaldende.

Der eksisterer visse områder, herunder Ålandsøerne og Kanaløerne, der er en del af EU's toldområde, men som ikke er en del af EU's momsområde. Se artikel 6, stk. 1, i momssystemdirektivet.

Ankomst af varer fra disse områder, der er i fri omsætning, anses derfor også for indførsel af varer i momsmæssig sammenhæng. Se ML (momsloven) § 2, stk. 2, artikel 30 og artiklerne 274-277 i momssystemdirektivet og afsnit D.A.2.2 EU's momsområde ML § 2, stk. 2 om EU's momsområde.

Siden 1. april 2001 har momsregistrerede virksomheder, der indfører varer fra steder udenfor EU, afregnet momsen over virksomhedens momsangivelse. Se afsnit A.B.4.2.1.1 Opgørelse af momstilsvaret om opgørelse af momstilsvaret og afsnit A.B.3.3.3.2 Særlige konti og rubrikker om særlige konti.

Private og virksomheder, der ikke er momsregistrerede, skal dog afregne moms ved indførsel af varer efter de regler, der gælder for afregning af told. Se afsnit A.B.4.2.2.3 om indførsel.

Se også

Se også:

  • Om tidspunktet for momspligtens indtræden (i forbindelse med indførsel), se afsnit D.A.7.5.
  • Om momsgrundlaget, se afsnit D.A.8.3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.492.SR Skatterådet afviste, at spørger kunne fradrage den indgående moms på indførsel af fly i sin danske momsangivelse. At spørger ikke kunne fradrage den indgående moms skyldtes, at spørger ikke havde aktiviteter i DK, som medførte, at spørger var registringspligtig i henhold til momsloven eller i øvrigt var eller kunne blive momsregistret. Afgiften af de fly, som spørger agtede at importere til DK, skulle derfor afregnes efter reglerne i TDL kap. 4, jf. ML (momsloven) § 61. SKAT udtalte dog vejledende, at spørger under visse betingelser kunne få godtgjort den betalte afgift. Endelig bekræftede Skatterådet, at spørger kunne fradrage importmomsen, som købsmoms på sin danske momsangivelse, hvis spørger fik aktiviteter, som ville medføre registreringpligt eller mulighed for frivillig momsregistrering.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.