Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.21.4.2 Momsgrundlag

Indhold

Dette afsnit beskriver, at momsgrundlaget for bygge- og anlægsvirksomheder, ved udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri til privat brug for virksomhedens indehaver, kun er indkøbs- eller fremstillingsprisen.

Afsnittet indeholder:

  • Udtagningen sker til privat brug
  • Udtagningen sker til andre formål end privat brug
  • Normalværdien
  • Både til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål.

Udtagningen sker til privat brug

Når udtagningen sker i forbindelse med byggeri mv. til privat brug for virksomhedens indehaver, skal momsen ved udtagning efter ML (momsloven) § 5, stk. 6, beregnes efter ML (momsloven) § 28, stk. 1 og 2, på grundlag af købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en købspris kostprisen på det tidspunkt, hvor udtagningen finder sted, jf. ML (momsloven) § 28, stk. 1, og for ydelser, jf. ML (momsloven) § 28, stk. 2, de udgifter, som den afgiftspligtige person har haft i forbindelse med leveringen af ydelsen. Værdien af indehavers eget arbejde indgår ikke i opgørelsen af kostprisen. se afsnit D.A.8.1.3 Udtagning ML § 28 og ML § 29, stk. 4.

Udtagningen sker til andre formål end privat brug

Hvis udtagningen sker til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver (fx byggeri mv. med henblik på salg eller udlejning), beregnes momsen ved udtagning efter ML (momsloven) § 5, stk. 6.

Ved lov nr. 525 af 17. juni 2008 blev momsgrundlaget ved udtagning til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver,  ændret fra den almindelige salgspris til normalværdien, jf. lov nr. 525 af 17. juni 2008.

Normalværdien

Momsgrundlaget ved udtagning til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver er normalværdien.

Normalværdien fastsættes som hele det beløb, som en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leveringen af varer og ydelser finder sted, under frie konkurrencevilkår skulle have betalt på dette tidspunkt for de pågældende varer eller ydelser til en selvstændig leverandør her i landet.

Hvis der ikke kan fastsættes nogen sammenlignelig levering af varer eller ydelser, er momsgrundlaget købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer og i mangel af en købspris kostprisen og for ydelser de udgifter, som den afgiftspligtige person har haft i forbindelse med leveringen af ydelsen, jf. ML (momsloven) § 28, stk. 4. Se D.A.21.3.4.4 Momsgrundlag.

Både til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål

I forbindelse med byggeri mv. af bygninger, anlæg mv., som anvendes både til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål, skal der ikke beregnes udtagningsmoms af den del af momsgrundlaget ved byggeriet, som vedrører de fradragsberettigede formål.

Den del, som vedrører fradragsberettigede formål, beregnes efter praksis ved hjælp af reglerne i ML (momsloven) §§ 38, 39 og 40, stk. 1, om opgørelse af delvis fradragsret.

Efter praksis kan virksomheden ved opgørelsen af momstilsvaret i stedet vælge at beregne udtagningsmoms af hele byggeriet mv. og derefter tage delvis fradrag for den beregnede udtagningsmoms.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.