Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.21.4.1 Momspligt

Indhold

Dette afsnit beskriver, at varer udtaget fra virksomheden og arbejde udført af virksomhedens personale er momspligtig. Arbejde udført af virksomhedens indehaver er omfattet, når den afgiftspligtige indehaver udfører arbejde, som falder ind under den pågældendes fag eller hertil knyttet fagområde. Se ML (momsloven) § 5, stk. 6.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Registreringspligtige personer
 • Udtagning
 • Byggemodning
 • Anlægsarbejder
 • Reparation og vedligeholdelse
 • Formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer
 • Indehavers arbejde
 • Eksempler på, hvornår indehavers arbejde er omfattet af momspligten
 • Ansattes arbejde
 • Udtagning af materialer og ydelser
 • Frivilligt arbejde
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Momspligten omfatter varer udtaget fra virksomheden og arbejde udført af virksomhedens personale. Se ML (momsloven) § 5, stk. 6.

Arbejde udført af virksomhedens indehaver er omfattet, når den afgiftspligtige udfører arbejde, som falder ind under den pågældendes fag. Se D.A.4.3.10 Udtagning af varer og ydelser ved byggeri mv. ML § 5, stk. 6.

Momspligten omfatter endvidere underentreprenørydelser udtaget fra virksomheden.

Ud over udtagning til privat brug omfatter momspligten også udtagning til ikke-fradragsberettigede formål i virksomheden i tilfælde, hvor virksomheden udfører tilsvarende arbejde for tredjemand eller i forbindelse med byggeri for egen regning, der er momspligtig efter ML § 6. Se ML (momsloven) § 5, stk. 6, og bemærkningerne til lov nr. 1064 af 17. december 2002.

Ved udtagning forstås, at varer eller ydelser, der er frembragt, udført, udvundet, bearbejdet, indkøbt eller indført i forbindelse med den registreringspligtige virksomhed, anvendes på en sådan måde, at det må sidestilles med en leverance.

For en beskrivelse af de øvrige udtagningsbestemmelser i ML § 5 henvises til afsnit D.A.4.3 Andre momspligtige transaktioner ML § 5. For byggevirksomheder mv. gælder disse bestemmelser for udtagning, som ikke sker i forbindelse med byggeri mv.

Registreringspligtige personer

Registreringspligtige personers udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer, sidestilles med levering mod vederlag, og er dermed momspligtigt. Se ML (momsloven) § 5, stk. 6.

Vedrørende registreringspligtige personer henvises til afsnit D.A.21.2.3 Momsregistrering ML § 47, D.A.21.3.4.7 Registrering og D.A.14 Registrering.

Det er kun registreringspligtige personer, som er registreringspligtige for tilsvarende leverancer af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. for fremmed regning, jf. ML (momsloven) § 4, eller for egen regning, jf. ML (momsloven) §§ 6 og 7, som kan blive momspligtige efter ML (momsloven) § 5, stk. 6.

Udtagning

Udtagningsbestemmelsen i ML § 5, stk. 6, omfatter bl.a.:

 • Projektering og håndværksarbejde i forbindelse med opførelse, ombygning og modernisering af fast ejendom
 • Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom
 • Byggeadministration
 • Anlægsarbejder, herunder byggemodning af jordarealer.

ML (momsloven) § 5, stk. 6, omfatter altså også anden fast ejendom end bygninger.

Byggemodning

Ved byggemodning forstås det arbejde på en grund, der går forud for opførelsen af en bygning, fx:

 • Terrænregulering
 • Dræning
 • Nedlægning af hovedvandledninger
 • Etablering af hovedkloakanlæg, vejanlæg og andre fællesanlæg.

Anlægsarbejder

Anlægsarbejder på fast ejendom, fx nyanlægning af parkeringspladser og haveanlæg, er momspligtig, når virksomheden har salg af tilsvarende ydelser til fremmede, hvis anlæggene anvendes til formål, som er den registreringspligtige virksomhed uvedkommende.

Reparation og vedligeholdelse

Byggevirksomheders reparation og vedligeholdelse af egne bygninger, vil være momspligtig efter ML § 5, stk. 6, hvis bygningerne anvendes til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer, hvis byggevirksomheden udfører lignende reparations- og vedligeholdelsesarbejder for andre.

Reparation og vedligeholdelse af egne bygninger kan evt. være momspligtig efter ML §§ 6-7, selvom byggevirksomheden ikke udfører lignende reparations- og vedligeholdelsesarbejder for andre, også selvom bygningerne anvendes til formål, der vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer. Se afsnit D.A.21.3.4.3 Momspligt om momspligt ved byggeri mv. for egen regning.

Formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer

Formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer, omfatter ud over virksomhedens ikke-momspligtige aktiviteter og virksomhedens indehavers brug også anvendelse til ikke-fradragsberettigede formål som bolig, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, feriehjem, og sommerhuse for virksomhedens personale og andre virksomheden uvedkommende formål, jf. ML (momsloven) § 37, stk. 1, og ML § 42, stk. 1.

Indehavers arbejde

Momspligten efter ML § 5, stk. 6, omfatter arbejde udført af virksomhedens indehaver, når den afgiftspligtige enten udfører

 • arbejde, som falder ind under den pågældendes fag eller hertil knyttet fagområde, eller
 • tilsvarende arbejde for fremmed regning eller for egen regning, i forbindelse med byggeri til salg eller udlejning.

Se bemærkningerne til lov nr. 1064 af d. 17. december 2002.

Eksempler på, hvornår indehavers arbejde er omfattet af momspligten

Der er flere eksempler fra retspraksis på, hvornår en indehavers arbejde er omfattet af momspligten efter ML (momsloven) § 5, stk. 6:

 1. Snedkerarbejde og tømrerarbejde betragtes som hørende til samme fagområde
 2. Interessenter, som driver byggevirksomhed, beskattes af eget arbejde
 3. Indehaver udfører tilsvarende arbejde i forbindelse med byggeri mv. for fremmed regning
 4. Modelsnedker inden for jern- og metalindustriens fagområde har ikke nogen tilknytning til byggefagene.

Ad a) Snedkerarbejde og tømrerarbejde betragtes som hørende til samme fagområde  

En bygherre, der driver registreret virksomhed, skal betale moms af værdien af eget bygningsarbejde, for så vidt det drejer sig om arbejde inden for hans fag eller hertil nært knyttede fagområder. Snedkerarbejde og tømrerarbejde betragtes i denne henseende som hørende til samme fagområde. En bygherre, der driver registreret virksomhed, skal derimod ikke betale moms af sit personlige arbejde af den omhandlede art, hvis det falder uden for hans fagområde. Se MNA1968, 180.

Ad b) Interessenter, som driver byggevirksomhed, beskattes af eget arbejde

Tilsvarende gælder for deltagere i et interessentskab, som driver byggevirksomhed. Når to tømrermestre (bygmestre) som sammen driver en byggeforretning (interessentskab), der har de to tømrermestre som ansvarlige indehavere, skal de betale moms af det tømrer- og snedkerarbejde, som de har udført ved opførelsen af huse på egne grunde med henblik på egen beboelse. Baggrunden er, at det nævnte arbejde falder inden for deres eget fag.

Ad c) Indehaver udfører tilsvarende arbejde i forbindelse med byggeri mv. for fremmed regning

Selvom indehaveren ikke er uddannet inden for de pågældende fagområde, vil den pågældende dog alligevel være momspligtig af eget bygningsarbejde, hvis den pågældende udfører tilsvarende arbejde i forbindelse med byggeri mv. for fremmed regning. Se TfS1988, 76HD.

Ad d) Modelsnedker inden for jern- og metalindustriens fagområde har ikke nogen tilknytning til byggefagene

I andre tilfælde skal der ikke betales moms af indehaverens personlige arbejde. Der skal eksempelvis ikke betales moms af det tømrer- og snedkerarbejde, som udføres personligt af en registreringspligtig person, der driver virksomhed som modelsnedker inden for jern- og metalindustriens fagområde, da den pågældendes fag ikke har nogen tilknytning til byggefagene. Se MNA1970, 285.

Ansattes arbejde

Der skal betales moms af det arbejde, der udføres af virksomhedens personale, selvom arbejdet falder uden for indehaverens eller personalets fagområde, jf. ML (momsloven) § 5, stk. 6. Se MNA1968, 180.

Udtagning af materialer og ydelser

Udtagning af materialer fra virksomheden i forbindelse med byggeri mv. til ikke-fradragsberettigede formål er momspligtigt efter ML (momsloven) § 5, stk. 6, når virksomheden leverer tilsvarende materialer til andre. Fx skal der betales moms af udtagning af sten fra et teglværk eller træ fra en tømmerhandel. Se MNA1968, 180.

Tilsvarende gælder materialer, der indgår som en integreret del af leverancer vedrørende byggeri mv. til tredjemand, selv om materialerne ikke faktureres særskilt.

Anvendelse af virksomhedens driftsmidler i forbindelse med byggeri mv., der ikke vedrører den registreringspligtige del af virksomheden, anses også som udtagning af en ydelse efter ML (momsloven) § 5, stk. 6, når driftsmidlerne anvendes i forbindelse med leverancer vedr. byggeri mv. til tredjemand.

Frivilligt arbejde

En momspligtig person, som i sin fritid arbejder som frivillig, ulønnet arbejdskraft, anses ikke i forbindelse med det frivillige arbejde for at foretage udtagning. Der skal altså ikke betales moms af det arbejde, som indehavere af registreringspligtige virksomheder udfører som frivillig, ulønnet arbejdskraft ved fx opførelse af en idrætsforenings klubhus. Det er kun den gratis arbejdskraft, der er momsfri. Se AFG1987, 991DEP.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Højesteretsdomme

TfS1988, 76HD

Ved siden af sin virksomhed inden for landbrug havde sagsøgeren også været beskæftiget med byggevirksomhed, da han med eget arbejde og på egne grunde havde opført huse til videresalg. Sagsøgeren skulle derfor betale moms af eget arbejde i forbindelse med opførelsen af en bolig til eget brug.

Af de grunde, der er anført af landsretten TfS1986, 452ØLD, stadfæstede Højesteret dommen.

Landsskatteretskendelser

MNA1977, 477

To tømrermestre (bygmestre) drev sammen en byggeforretning (interessentskab), der havde de to tømrermestre som ansvarlige indehavere. De to interessenter havde på grunde, som de personligt stod som ejere af, og som derfor ikke indgik i interessentskabets aktivmasse, opført enfamilieshuse til eget brug. Arbejdet med opførelsen af husene var udført af dem selv personligt uden for normal arbejdstid og uden anvendelse af interessentskabets arbejdskraft. Tømrermestrene havde ikke gensidigt bistået hinanden med opførelsen af de to huse.

De to tømrermestre skulle betale moms af det tømrer- og snedkerarbejde, som de havde udført ved opførelsen af huse på egne grunde med henblik på egen beboelse, idet det nævnte arbejde faldt inden for deres eget fag.

 

MNA1970, 285

En person, der drev selvstændig virksomhed som modelsnedker inden for jern- og metalindustriens fagområde, skulle ikke betale moms af det tømrer- og snedkerarbejde, som han selv havde udført ved opførelse af hus til egen beboelse.

 

MNA1968, 180

En bygherre, der drev registreret virksomhed, skulle betale moms af værdien af eget bygningsarbejde, for det arbejde, som lå inden for hans eget fag eller hertil nært knyttede fagområder. Snedkerarbejde og tømrerarbejde betragtes i denne henseende som hørende til samme fagområde.

En bygherre, der drev registreret virksomhed, skulle betale moms af værdien af bygningsarbejde, som blev udført af hans virksomheds personale. Dette gjaldt, uanset om arbejdet faldt uden for bygherrens eller personalets fagområder.

I tilfælde, hvor der skulle betales moms af byggearbejde på egen bolig mv., skulle der også betales moms ved udtagning af materialer fra virksomheden til sådan anvendelse, fx udtagning af sten fra et teglværk eller træ fra en tømmerhandel.

 

Skattestyrelsen

AFG1987, 991DEP

Der var rejst spørgsmål om momsfritagelse for køb af materialer til en idrætsforenings klubhus, og om betaling af moms af erhvervsdrivendes frivillige arbejde ved klubhusets opførelse. Materialerne til klubhuset blev leveret til nettopriser plus moms, og huset blev opført på frivillig basis af bl.a. lokale erhvervsdrivende i deres fritid.

Ministeren for skatter og afgifter meddelte, at der ikke var hjemmel i momsloven til at godtgøre momsen af de materialer, der blev brugt ved opførelsen af klubhuset. De erhvervsdrivende skulle ikke betale moms af deres hjælp til opførelsen af klubhuset.

I tilknytning hertil meddelte departementet, at i afgørelsen ligger, at en person ikke skal hindres i en personlig, gratis og frivillig indsats på linje med andre, blot fordi han er indehaver af en momsregistreret virksomhed.

Afgørelsen betyder dog ikke, at en person fra sin momsregistrerede virksomhed kan benytte varer eller driftsmidler, fx en lastbil, til formål uden for virksomheden uden at betale moms efter udtagningsreglerne. Momsregistrerede personer kan derfor ikke generelt bistå foreninger mv., uden at der skal betales moms, heller ikke selv om der ikke ydes betaling.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.