Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.21.2.3 Momsregistrering ML § 47

Momspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, som ikke er momsfri efter ML (momsloven) § 13, skal anmelde virksomheden til momsregistrering hos Erhvervsstyrelsen. Se ML (momsloven) § 47, stk. 1, og §§ 1-2 i bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove (Bekendtgørelse nr. 223 af 3 marts 2012).

Momspligtige personers byggeri for egen regning sidestilles med levering af varer og ydelser. Se ML § 6, stk. 2, og ML (momsloven) § 7, stk. 2.

Hvis de samlede momspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode, skal der ikke ske registrering eller betales moms, jf. ML (momsloven) § 48, stk. 1. En tandlæge, hvis aktiviteter er momsfritaget efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1, og som lader egne ansatte ombygge eller modernisere egne eller lejede bygninger til virksomhedens brug, jf. ML (momsloven) § 7, skal således momsregistreres, hvis værdien af materialerne samt det arbejde, der udføres, overstiger 50.000 kr. årligt.

Virksomhederne kan dog, uanset at de momspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr., vælge at lade sig registrere (valgfri registrering), jf. ML (momsloven) § 49, stk. 1. Valgfri registrering skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår, jf. ML (momsloven) § 49, stk. 2.

Selvom levering af fast ejendom, bortset fra nye bygninger og byggegrunde, er momsfri, jf. ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 9, er der på visse betingelser mulighed for at blive frivilligt registreret for køb og til- og ombygning af fast ejendom. Se bemærkningerne til lov nr. 520 af 12. juni 2009. Se afsnit D.A.14.5 Frivillig registrering ML § 51.

Tilsvarende er der på visse betingelser mulighed for at blive frivilligt registreret for udlejning, herunder bortforpagtning, af fast ejendom. Se afsnit D.A.14.5 Frivillig registrering ML § 51.

Momspligtige personer, der ikke er etableret her i landet, og som er registreringspligtige efter ML (momsloven) § 47, stk. 1, skal anmeldes til registrering her i landet, jf. ML (momsloven) § 47, stk. 2.

50.000 kroners-grænsen gælder ikke for udenlandske virksomheder, der er registreringspligtige efter ML § 47, stk. 1 og 2. Disse virksomheder skal altid registreres og betale moms, uanset omsætningens størrelse her i landet.

Om registreringspligt i øvrigt, herunder registreringspligt ved erhvervelser og fjernsalg, se afsnit D.A.14 Registrering.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.