Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.21.3.4.6.5 Fradragsret for "pålægsmomsen" vedrørende opførelse mv. med henblik på virksomhedens brug ML § 7

Indhold

Dette afsnit beskriver, at der er fradragsret for "pålægsmomsen" efter ML § 7 i overensstemmelse med momslovens almindelige regler.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fradragstidspunkt.

Regel

Den "pålægsmoms", som beregnes i henhold til ML (momsloven) § 7, kan fradrages efter momslovens almindelige regler.

Ved opførelse mv. af en bygning til virksomhedens brug er der fuld fradragsret for den beregnede "pålægsmoms", når bygningen udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige aktiviteter. Se ML (momsloven) § 37, stk. 1, og afsnit D.A.11.3 Fuld fradragsret ML § 37, stk. 1 om fuld fradragsret ML (momsloven) § 37, stk. 1.

Hvis bygningen derimod anvendes til momsfritagne aktiviteter (jf. ML (momsloven) § 13) eller formål, som er virksomheden uvedkommende, er der ingen fradragsret for "pålægsmomsen". Se ML (momsloven) § 37, stk. 1, og afsnit D.A.11.3 Fuld fradragsret ML § 37, stk. 1 om fuld fradragsret ML (momsloven) § 37, stk. 1.

Der er heller ingen fradragsret for "pålægsmomsen", hvis bygningen anvendes til formål omfattet af ML (momsloven) § 42, stk. 1, fx virksomhedens indehavers brug, sommerhuse for virksomhedens personale og andre virksomheden uvedkommende formål. Se afsnit D.A.11.5 Særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver ML § 42 om særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation, gaver og hotelovernatning ML (momsloven) § 42.

Hvis bygningen både anvendes til fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede formål, er der delvis fradragsret for "pålægsmomsen". Se ML (momsloven) § 39 om blandede lokaler og ML § 38 om blandet anvendte lokaler. Se afsnit D.A.11.4.4 Særlige regler for delvis fradragsret for moms ved fast ejendom ML § 39 og ML 40, stk. 1 om særlige regler for delvis fradragsret for moms ved fast ejendom ML § 39 og ML (momsloven) § 40, stk. 1.

Eksempel: En tandlæge, som ved egne ansatte opfører en bygning udelukkende til virksomhedens brug, skal beregne "pålægsmoms" i henhold til ML (momsloven) § 7. Tandlægen kan efter reglerne i ML (momsloven) § 37, stk. 1, fradrage købsmomsen af materialer anvendt ved de ansattes byggearbejde, men kan ikke fratrække "pålægsmomsen" som købsmoms, idet virksomhedens leverancer er fritaget i henhold til ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1 (sundhedssektoren).

Pligten til at beregne "pålægsmoms" gælder, uanset om den afgiftspligtige person anvender byggeriet i sin momsregistrerede virksomhed eller ej. Hvis den afgiftspligtige person anvender byggeriet i sin momsregistrerede virksomhed, vil der dog være fradragsret for den beregnede moms, i samme omfang som hvis byggeriet anvendes til momspligtig virksomhed.

Hvis ejendommen udelukkende anvendes til momspligtig virksomhed, sådan at der er fuld fradragsret for den beregnede moms, vil beregningen af "pålægsmomsen" kun have betydning for størrelsen af reguleringsforpligtelsen på bygningen, jf. ML (momsloven) § 43, da den beregnede byggemoms udgør en reguleringsforpligtelse. Se ML (momsloven) § 43 og afsnit D.A.11.7.4 Regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44 om regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44.

Fradragstidspunkt 

Fradragsberettiget "pålægsmoms" kan fradrages som købsmoms i den momsperiode, hvor "pålægsmomsen" indgår i salgsmomsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.