Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.21.3.4.6.1 Adgangen til fradrag for moms

Momsregistrerede virksomheder kan fradrage momsen af virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13. Se ML (momsloven) § 37, stk. 1.

For visse indkøb er der dog ingen eller kun begrænset fradragsret for moms. Se ML § 42 og afsnit D.A.11.5 Særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver ML § 42 om særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver ML (momsloven) § 42.

For varer og ydelser, som både anvendes til momspligtige aktiviteter, momsfrie aktiviteter eller virksomheden uvedkommende formål, er der delvis fradragsret for momsen. Se ML (momsloven) §§ 38-41 og afsnit D.A.11.4 Delvis fradragsret om delvis fradragsret.

Virksomheder, der er momspligtige af byggeri mv. for egen regning med henblik på salg eller udlejning (ML (momsloven) § 6) eller for byggeri mv. med henblik på virksomhedens eller virksomhedens indehavers brug (ML (momsloven) § 7), anses med hensyn til det udførte arbejde og de materialer, der anvendes til dette arbejde, for at have foretaget en momspligtig leverance til virksomheden selv. Se ML (momsloven) § 6, stk. 2, og ML (momsloven) § 7, stk. 2. Virksomheden har fuld fradragsret for momsen af de materialer, der anvendes til det udførte arbejde.

Den "pålægsmoms", der beregnes af byggeri mv. efter ML §§ 6 og 7, er på en gang salgsmoms og købsmoms for virksomheden. Virksomheden har derfor fradrag for "pålægsmomsen" efter momslovens almindelige regler, jf. ML (momsloven) § 37, stk. 2, nr. 5. Der er altså fuld fradragsret for "pålægsmomsen" i det omfang, der er tale om byggeri mv. af bygninger, som udelukkende anvendes til momspligtige formål.

For bygninger, der anvendes helt eller delvis til momsfri aktiviteter eller til formål, som er den momsregistrerede virksomhed uvedkommende, er der enten ingen fradragsret eller delvis fradrag for "pålægsmomsen". Se ML (momsloven) § 37, stk. 1, og ML (momsloven) § 39.

For bygninger, der anvendes til de formål, der er nævnt i ML (momsloven) § 42, er der tilsvarende ikke fradragsret for "pålægsmomsen".

Fuld og delvis fradragsret for moms i forbindelse med byggeri mv. for egen regning er nærmere beskrevet i afsnittene D.A.21.3.4.6.2 Omkostninger ved salg af fast ejendom - D.A.21.3.4.6.6 Delvis fradragsret for moms.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.