Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.20.4.2.1 Fuld fradragsret

Indhold

Dette afsnit beskriver konkursboers fradragsret for moms af indkøb, der udelukkende benyttes til momspligtige leverancer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Samme fradragsret som den konkursramte virksomhed.

Regel

Virksomheder, der er momsregistreret efter ML (momsloven) §§ 47, 49, 51 eller 51 a, har fuld fradragsret for momsen af virksomhedens indkøb af varer og ydelser, der udelukkende benyttes til virksomhedens momspligtige leverancer, herunder leverancer i udlandet.

Det er ikke afgørende for fradragsretten, om virksomheden rent faktisk skal betale moms af sine momspligtige leverancer. Der er også fuld fradragsret for moms af indkøb til brug for eksport eller andre leverancer mv. til 0-sats efter reglerne i ML §§ 14-21 d og 34.

Der er kun fuld fradragsret, hvis indkøb mv. udelukkende benyttes til virksomhedens momspligtige leverancer. Hvis indkøb mv. også benyttes til andre formål, fx til brug for aktiviteter, der er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, er der kun delvis fradragsret efter reglerne i ML (momsloven) §§ 38-41. Se afsnit D.A.20.4.2.2 Delvis fradragsret og D.A.11.4 Delvis fradragsret om delvis fradragsret.

Samme fradragsret som den konkursramte virksomhed

Hvis den konkursramte virksomhed udelukkende har haft momspligtig virksomhed forud for konkursen, har konkursboet som udgangspunkt fuld fradragsret for moms af kuratorsalæret. Se D.A.20.4.1 Generelt om fradragsret for moms og D.A.11.1.2.2 Afvikling af virksomhed om momsfradrag ved afvikling af virksomhed. 

Virksomhedens og/eller konkursboets eventuelle momsfrie indtægter ved enkeltstående salg af fast ejendom begrænser ikke fradragsretten, hvis der er tale om bitransaktioner vedrørende fast ejendom. Se D.A.11.4.2.2.5.4 Bitransaktioner vedrørende fast ejendom.

Bemærk

ML (momsloven) § 42 indeholder en række indkøb, hvoraf momsen ikke eller kun i begrænset omfang kan fratrækkes, selv om indkøbene fuldt ud vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Se ML (momsloven) § 42 og afsnit D.A.11.5 Særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver ML § 42 om ingen eller begrænset fradragsret.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.