Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.20.4.2 Kuratorsalær

Indhold

Dette afsnit beskriver konkursboers fradragsret for moms af udgifter ved boets administration.

Afsnittet indeholder:

Skifteretten fastsætter vederlaget til kurator, jf. KL § 239. Kuratorsalæret vedrører kurators samlede arbejde i forbindelse med konkursboets behandling. Kuratorsalæret indgår derfor som udgangspunkt i konkursboets generelle udgifter, der ikke kan henføres direkte til enten momspligtige, momsfritagne eller virksomheden uvedkommende formål.

Konkursboets fradragsret for kuratorsalæret skal derfor vurderes i forhold til samtlige aktiviteter i den konkursramte virksomhed.

Hvis Skifteretten har fastsat bestemte beløb for bestemte opgaver, som kurator har udført i forbindelse med bobehandlingen, skal det fremgå af kurators faktura til boet, og fradragsretten skal vurderes særskilt for hver enkelt ydelse på baggrund af anvendelsen af de konkrete ydelser. Det samme gælder, hvis kurator opkræver særskilte beløb for specifikke ydelser.

I det omfang kurators opgaver med behandlingen af boet omfatter opgaver i forbindelse med momsfritaget salg af fast ejendom som nævnt i afsnit D.A.20.4.3 Udgifter i forbindelse med fast ejendom, skal der ske en opdeling af det samlede kuratorsalær i ydelser af generel karakter og specifikke ydelser vedrørende salget af fast ejendom.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.