Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.20.3.2.2 Aktiver, for hvilke der ikke har været fradragsret ved anskaffelsen

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for boets momspligt ved salg af boets aktiver.

Afsnittet indeholder:

  • Salg af aktiver, for hvilke der ikke har været fuld eller delvis fradragsret
  • Salg af private aktiver

Hvis aktivet udelukkende har været anvendt i forbindelse med virksomhed, som er momsfritaget efter ML (momsloven) § 13, skal konkursboet ikke beregne moms ved salget, jf. ML (momsloven) § 13, stk. 2. Se D.A.5.23 Salg af virksomhedens driftsmidler m.m. ML § 13, stk. 2.

Desuden skal konkursboet ikke beregne moms ved salget, hvis virksomheden ikke har haft fradragsret ved anskaffelsen eller anvendelsen af aktivet. Det gælder fx for personmotorkøretøjer, der er indrettet til befordring af højst 9 personer (hvidpladebiler). Se Den juridiske vejledning afsnit D.A.5.23 Salg af virksomhedens driftsmidler m.m. ML § 13, stk. 2 og D.A.11.5 Særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver ML § 42.

Se også

  • afsnit D.A.20.3.2.3 om honorar ved salg af pantsatte aktiver og panthaverregnskab.

Salg af private aktiver

Konkursboet skal ikke beregne moms ved salg af private aktiver. Det kan for eksempel være indehaveren af en personligt drevet virksomheds private aktiver.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.