Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.20.3.2.1 Aktiver, for hvilke der har været fradragsret ved anskaffelsen

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for boets momspligt ved salg af boets aktiver.

Afsnittet indeholder:

  • Salg af aktiver for hvilke der har været fuld eller delvis fradragsret
  • Salg af pantsatte aktiver.

Salg af aktiver for hvilke der har været fuld eller delvis fradragsret

Konkursboet skal opkræve moms ved salg af konkursboets aktiver, hvis der har været fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. af aktiverne, medmindre salget sker som led i en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, som er momsfri efter ML (momsloven) § 4, stk. 5. Se D.A.4.1.8 Undtagelse fra momspligt - Salg af aktiver som led i en virksomhedsoverdragelse.

Ved "virksomhedens aktiver" forstås "den samlede aktivmasse". Det vil sige inventar og andre driftsmidler, immaterielle rettigheder mv. samt omsætningsaktiver i form af varelagre mv.

Momspligten gælder konkursboets salg såvel i fri handel som på tvangsauktion. Se tillige afsnit D.A.20.3.2.4 Salg på tvangsauktion af fast ejendom og løsøre.

Pligten til at betale moms af salget af konkursboets aktiver er uafhængig af, om den konkursramte virksomhed rent faktisk har foretaget fradrag ved indkøb, fremstilling mv. Det afgørende er, om fallenten har haft fradragsret efter momsloven. Til eksempel kan nævnes en situation, hvor en virksomhed har købt en PC af en privatperson. Den indkøbte PC anvendes af virksomheden til momspligtige aktiviteter. Virksomheden har som udgangspunkt fradragsret for moms ved indkøb af PC'en, men da den er købt af en privatperson, er der ikke moms på købsfakturaen, og dermed ikke nogen moms, som kan fratrækkes. Konkursboet skal alligevel opkræve moms, når konkursboet sælger PC'en. Se afsnit D.A.4.5.2.

Hvis leverancen i sig selv er momsfritaget skal der ikke beregnes moms ved salget. Hvis salget sker inden for den i ML (momsloven) § 44, stk. 1, fastsatte periode på 10 år for fast ejendom, skal der ske regulering af den moms, der er fradraget ved anskaffelsen af den faste ejendom, jf. ML (momsloven) § 43, stk. 3, nr. 4, medmindre der er tale om en ny bygning, fx. en domicilejendom, hvor byggeriet er påbegyndt og salget sker efter den 1. januar 2011.

Se også

Salg af pantsatte aktiver

Konkursboet skal afregne moms ved salg af konkursboets aktiver, uanset om det er konkursboet eller panthaver, der forestår salg af aktivet.

Se også

  • afsnit D.A.20.3.2.4 Salg af fast ejendom på tvangsauktion,
  • afsnit D.A.20.3.2.3 om den momsmæssige behandling af honorar for salg af pantsatte aktiver og
  • afsnit D.A.20.3.2.3 om panthaverregnskab.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

 Skatterådet

SKM2021.381.SR

Skatterådet kan bekræfte, at salg af besætningen i forbindelse med et interessentskabs konkurs udgør en momspligtig transaktion, og at salgsmomsen skal afregnes af interessentskabets konkursbo, idet besætningen har indgået i interessentskabets landbrugsdrift, selvom besætningen indgår som et aktiv i interessenternes personlige konkurser.

Det bekræftes endvidere, at interessentskabets konkursbo kan opnå momsfradrag for kuratorsalæret, der vedrører salg af besætningen samt den erhvervsmæssige anvendelse af landbrugsejendommen. Det kan dog ikke bekræftes, at der kan opnås fradrag for den del af kuratorsalæret, der kan henføres til stuehuset, idet denne har været anvendt som privat bolig af interessenterne.

Skatterådet kan bekræfte, at interessentskabets konkursbo kan opnå momsfradrag for udgifter til ejendomsmægler, når udgiften knytter sig til den momspligtige udlejningsaktivitet, og udgiften vedrører aktiverne, der er nødvendige for at videreføre udlejningsvirksomheden. Det kan dog ikke bekræftes, at der kan opnås fradrag for den del af udgifterne, der kan henføres til stuehuset, idet denne har været anvendt som privat bolig af interessenterne.

Skatterådet afviser besvarelsen af spørgsmål 4, idet spørgsmålet ikke vedrører en konkret påtænkt disposition.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.