Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.20.2.1 Konkursboets angivelse og betaling af moms

Indhold

Afsnittet beskriver kortfattet reglerne for, hvornår konkursboet skal angive og betale moms, når boet er momsregistreret.

Regel

Afgiftspligtige personer, der momsregistreres, skal som udgangspunkt registreres med kvartalet som afgiftsperiode i den første tid efter registreringen. Det gælder også konkursboer, der momsregistreres, og selv om boet forventer en årlig omsætning:

  • på over 50 mio. kr. og egentlig skulle anvende kalendermåneden som afgiftsperiode, eller
  • der ikke overstiger 5 mio. kr. og egentlig skulle anvende halvåret som afgiftsperiode.

Det gælder dog som undtagelse, at hvis værdien af konkursboets forventede leverancer overstiger 55 mio. kr. årligt, skal boet registreres med kalendermåneden som afgiftsperiode. Boets kurator skal ved anmeldelsen til registrering oplyse, hvis den årlige omsætning forventes at overstige 55 mio. kr. Se ML (momsloven) § 47, stk. 5, 2.-3. pkt., ændret ved lov nr. 903 af 4. juli 2013.

Angivelsesfristen er den 1. i den 3. måned efter afgiftsperiodens udløb. Kurator skal sørge for, at der sker rettidig angivelse og betaling. Hvis boet ikke angiver eller betaler rettidigt, udsendes påkrav og rykkere efter sædvanlige retningslinjer, og boet debiteres renter og gebyrer.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.