Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.19 Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for delvis momskompensation for virksomheder, som er autoriseret hos Fødevarestyrelsen (tidligere Veterinærdirektoratet) til at fremstille modermælkserstatninger, eller som importerer modermælkserstatninger fra udlandet og er registreret hos Fødevarestyrelsen. Se ML (momsloven) § 72.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Hvilke virksomheder kan få momskompensation?
 • Satser: Beregning af momskompensation
 • Fødevarestyrelsens kontrol
 • Anmodning om momskompensation
 • Udbetaling af momskompensation
 • Tilbagebetaling af momskompensation.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 72, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Der udbetales et beløb på 833 øre pr. kg. modermælkserstatning, der sælges til direkte forbrug her i landet, som delvis kompensation for afgiften efter denne lov. Kompensation ydes til virksomheder, der er autoriseret til fremstilling af modermælkserstatning. Kompensation ydes ligeledes til virksomheder, der erhverver eller indfører modermælkserstatninger fra udlandet, og som er registreret hos Veterinærdirektoratet."

Se også

De nærmere regler om udbetaling af momskompensationen findes i momsbekendtgørelsens §§ 22-23.

Hvilke virksomheder kan få momskompensation?

Følgende virksomheder, som sælger modermælkserstatninger til direkte forbrug her i landet, kan få kompensation:

 • Virksomheder, der er autoriseret til fremstilling af modermælkserstatninger af Fødevarestyrelsen
 • Virksomheder, der erhverver (fra andre EU-lande) eller indfører (fra lande uden for EU) modermælkserstatninger, og som er registreret hos Fødevarestyrelsen.

Satser: Beregning af momskompensation

Der udbetales følgende momskompensation af modermælkserstatninger, der sælges til direkte forbrug her i landet:

 • 833 øre pr. kg. modermælkserstatning, der sælges i pulverform
 • 120 øre pr. liter modermælkserstatning, der sælges i flydende, brugsklar form. 

Se ML (momsloven) § 72, stk. 1.

Beløbet udgør en delvis kompensation for momsen på modermælkserstatningen.

Fødevarestyrelsens kontrol

Fødevarestyrelsen kan foretage kontroleftersyn hos virksomheder, der modtager momskompensation, på tilsvarende vilkår som fastsat for Skattestyrelsens kontrol af virksomheder. Se ML § 72, stk. 2.

Virksomhedens indehavere og ansatte skal være Fødevarestyrelsen behjælpelig i forbindelse med kontroleftersyn. Se ML § 72, stk. 4.

Se også

Momslovens regler om Skattestyrelsens kontrol af virksomheder er beskrevet i afsnit A.C.2.3 Kontrolbestemmelser - moms om kontrolbestemmelser - moms.

Anmodning om momskompensation

Virksomheder, der er berettiget til delvis momskompensation, skal senest d. 10. i hver måned indsende en opgørelse af størrelsen af de leverancer, der fandt sted i den foregående måned, og som virksomheden ønsker momskompensation udbetalt for.  Se momsbekendtgørelsens § 22, stk. 1.

Opgørelsen skal ske på blanket 41.050 "Delvis momsrefusion af modermælkserstatning".

Udbetaling af momskompensation

Skattestyrelsen udbetaler momskompensationen inden udgangen af den måned, hvori anmodningen er indsendt. Efter ansøgning kan Skattestyrelsen udbetale et forskud på kompensationsbeløbet. Se momsbekendtgørelsens § 22, stk. 2.

Tilbagebetaling af momskompensation

Det er den sælgende virksomhed, der kan få momskompensation for modermælkserstatninger, som virksomheden sælger til direkte forbrug her i landet.

Hvis købervirksomheden efterfølgende anvender modermælkserstatning, som den sælgende virksomhed har opnået kompensation for, til andet end direkte forbrug her i landet (fx eksport), skal købervirksomheden tilbagebetale kompensationsbeløbet til Skattestyrelsen. Se momsbekendtgørelsens § 23.

Angivelse af beløb, der skal tilbagebetales, sker på blanket 41.050 "Delvis momsrefusion af modermælkserstatning".

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.