Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.18.6.3 Særlige regnskabskrav

Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige regnskabskrav, som en virksomhed skal opfylde for at kunne anvende brugtmomsordningen.

Afsnittet indeholder:

 • Særskilte regnskaber
 • Regnskab for ordningen om individuel opgørelse af købs og salgspriser
 • Regnskab for ordningen om samlet periodevis opgørelse af købs- og salgspriser
 • Regnskab for brugte personbiler
 • Auktionsholderes regnskab
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Særskilte regnskaber

Virksomheder, der anvender brugtmomsordningen, skal føre særskilte regnskaber for:

Regnskabet skal være ajourført og skal give Skatteforvaltningen mulighed for at kontrollere regnskabet. Se ?momsbekendtgørelsens § 121, stk. 1?.

Bemærk

De særlige regnskabskrav i ?momsbekendtgørelsens § 121, stk. 1 - 6?, finder ikke anvendelse på forsikringsselskaber, der som led i forsikringssager overtager ejendomsretten til varer fra forsikrede eller fra ejeren, hvis forsikrede alene er bruger af varen, og forsikringsselskabet leverer disse varer videre efter reglerne i ?momsbekendtgørelsens § 120?. Se ?momsbekendtgørelsens § 121, stk. 7?, som indsat ved Bekendtgørelse nr. 444 af 12. april 2019.

Regnskab for ordningen om individuel opgørelse af købs- og salgspriser

Regnskabet skal for hver enkelt vare indeholde:

 • Lagernummer
 • Købs- og salgsdato
 • Købspris og salgspris inkl. moms
 • Forskelsbeløbet mellem salgs- og købspris

Momsgrundlaget er 80 % af det beregnede forskelsbeløb. Se afsnit D.A.18.4.1 Lovgrundlag.

Det beregnede positive momsbeløb føres på kontoen for salgsmoms i virksomhedens almindelige momsregnskab.

Se ?momsbekendtgørelsens § 120, stk. 2?.

Regnskab for ordningen om samlet periodevis opgørelse af købs- og salgspriser

Regnskabet skal indeholde:

 • En konto for virksomhedens samlede indkøb i perioden
 • En konto for virksomhedens samlede salg i perioden

Kontiene afsluttes ved hver momsperiodes udløb.

Hvis beløbet på salgskontoen overstiger beløbet på købskontoen, overføres 20 % af det overskydende beløb til kontoen for salgsmoms i virksomhedens almindelige momsregnskab.

Hvis beløbet på købskontoen overstiger beløbet på salgskontoen, overføres forskelsbeløbet til næste periode. Det er altså muligt at få negative momstilsvar overført til næste periode.

Se ?momsbekendtgørelsens § 120, stk. 3?.

Hvis en vare, der har været omfattet af ordningen om samlet periodevis opgørelse, sælges efter momslovens almindelige regler, skal virksomheden tillægge indkøbsprisen på kontoen for virksomhedens samlede salg i perioden. Se ?momsbekendtgørelsens § 120, stk. 4?, og afsnit D.A.18.4.4 Mulighed for at anvende momslovens almindelige regler om muligheden for at anvende momslovens almindelige regler.

Regnskab for brugte personbiler

Regnskabet skal indeholde følgende oplysninger for hvert enkelt køretøj:

 • Lagernummer
 • Købsdato
 • Afregningsbilagsnummer
 • Sælgers (tidligere ejers) navn
 • Købspris
 • Beskrivelse af bilen (type, årgang mv.)
 • Salgsdato
 • Fakturanummer
 • Købers navn
 • Salgspris
 • Beregnet momsbeløb (= salgsmoms fratrukket det beregnede fradrag).

Hvis det beregnede momsbeløb er positivt, skal det overføres til kontoen for salgsmoms i det almindelige momsregnskab.

Se momsbekendtgørelsens § 120, stk. 5.

Auktionsholderes regnskab

Auktionsholdere, der sælger varer efter brugtmomsordningen, skal føre særskilt regnskab, der skal indeholde følgende oplysninger:

 • Salgspris til køber
 • Afregningspris til sælger
 • Beregnet momsbeløb (skal fremgå direkte af regnskabet).

Den beregnede salgsmoms skal overføres til kontoen for salgsmoms i det almindelige momsregnskab.

Se momsbekendtgørelsens § 120, stk. 6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2008.717.HR

Et selskab, som solgte brugte biler, opfyldte ikke de formelle krav til at anvende brugtmomsreglerne.

Selskabet havde ikke ført et særskilt regnskab vedrørende de biler, der var solgt efter brugtmomsordningen. De fornødne oplysninger om momsforholdene fremgik ikke af afregningsbilagene ved køb og salg.

Selskabet kunne derfor ikke anvende brugtmomsordningen, men skulle afregne moms af den fulde salgspris af bilerne.

Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets dom. Se SKM2007.498.VLR, hvoraf sagens faktiske forhold fremgår.

Landsretsdomme

SKM2015.205.VLR

Sagen angik en forhøjelse af en bilforhandlers momstilsvar for 2007, herunder navnlig om bilforhandleren var berettiget til at benytte brugtmomsordningen. Forhandleren førte hverken et særskilt regnskab vedrørende de biler, der blev solgt efter brugtmomsordningen, eller et afstemt kasseregnskab. Han anvendte heller ikke salgsfakturaer/afregningsbilag, men slutsedler og/eller dags dato kvitteringer uden de nødvendige oplysninger om blandt andet momsforholdene. De formelle betingelser for anvendelse af brugtmomsordningen var derfor ikke opfyldt.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Se SKM2014.123.BR

Byretsdomme

SKM2014.448.BR

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt SKATs skønsmæssige ansættelse af momstilsvaret i en virksomhed med salg af brugte designmøbler kunne tilsidesættes. Retten bemærkede, at anvendelsen af brugtmomsordningen - af kontrolhensyn - forudsætter, at den afgiftspligtige fører et særligt regnskab over de leverancer, der afgiftsberigtiges efter ordningen, jf. ML (momsloven) § 70, stk. 4, og at der foreligger afregningsbilag på de indkøbte varer, jf. momsbekendtgørelsens § 92, stk. 4, jf. § 40. Retten fandt ikke, at virksomheden opfyldte betingelserne for at anvende brugtmomsordningen, idet der hverken forelå et særskilt regnskab over de omhandlede leverancer eller afregningsbilag på de indkøbte varer.

SKM2007.825.BR

En bilforhandler kunne ikke benytte sig af brugtmomsordningen, da afregningsbilagene var mangelfulde. Slutsedlerne indeholdt ikke sælgers underskrifter, fortløbende nummer og flertallet var ikke daterede. I en række tilfælde var sælgers navn og adresse ufuldstændig og ikke umiddelbart egnet til at identificere sælger. Nogle efterfølgende indhentede standardmæssige erklæringer fra en række af sælgerne kunne ikke reparere herpå.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.