Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.18.4.3 Samlet periodevis opgørelse af købs- og salgspris ML § 70, stk. 2

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan momsen beregnes, når den enkelte vares købs- og salgspris ikke er kendt, fordi der er tale om et samlet køb eller salg af brugte varer. Momsgrundlaget opgøres da under ét for hele angivelsesperioden.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Momsgrundlaget ved salg af reservedele fra udrangerede køretøjer
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Når den individuelle salgs-/købspris for de brugte varer ikke er kendt, er momsgrundlaget 80 % af den samlede forskel mellem de køb og salg, som virksomheden har foretaget i momsperioden. Der skelnes ikke mellem salg til lande indenfor EU eller lande uden for EU.

Den periodevise opgørelsesmetode kan fx bruges, hvis en videreforhandler opkøber et dødsbo, hvor der ikke på fakturaen eller afregningsbilaget er anført en pris for den enkelte vare, men kun en samlet pris for hele boet. Metoden kan også bruges i situationer, hvor en enkelt vare indgår i et videresalg af en flerhed af varer, fx stel/bestik, hvor delene indkøbes som enkelte dele/enheder og videresælges som et sæt til fx 12 personer, eller hvis enkelte indkøbte mønter/frimærker sælges som én frimærke-/møntsamling.

Hvis værdien af det købte i perioden overstiger værdien af salget i perioden, kan det overskydende beløb overføres til den næste momsperiode. Der udbetales altså ikke negativ moms, der kan henføres til brugtmomsordningen.

Ved lov nr. 904 af 21. juni 2022 er ordningen med virkning fra den 1. april 2023 udvidet således, at alle videreforhandlere af brugte varer m.v. (bortset fra brugte personmotorkøretøjer), kan vælge at anvende den periodevise opgørelse uanset, om købs- og salgspris for alle varerne er kendte.

Hvis en virksomhed er nødt til at opgøre momsgrundlaget periodevis for en del af omsætningen, ►og derfor efter de før lovændringen gældende regler har valgt◄ også at anvende en periodevis opgørelse for den resterende del af omsætningen af brugte varer mv., ►kan virksomheden fortsætte hermed, eller virksomheden kan vælge at anvende ordningen på virksomhedens samlede køb og videresalg af brugte varer.◄

Varer, der én gang er kommet ind under den periodevise opgørelsesmetode, kan ikke senere overgå til ordningen med individuel opgørelse af momsgrundlaget. Det skyldes, at de pågældende varer ikke fysisk eller regnskabsmæssigt kan udskilles fra andre varer i virksomheden. Se afsnit D.A.18.4.2 Individuel opgørelse af købs- og salgspris om individuel opgørelse af købs- og salgspris og D.A.18.6 Faktura- og regnskabskrav ML § 71 a om regnskabs- og fakturakrav.

Der er dog mulighed for at anvende momslovens almindelige regler ved salg af de pågældende varer. Det gælder både ved salg i Danmark, til andre EU-lande og til lande udenfor EU. Se SKM2004.337.TSS.

Bemærk

Ved salg af brugte personmotorkøretøjer beregnes momsgrundlaget efter momslovens almindelige regler, og der kan foretages et beregnet momsfradrag. Se afsnit D.A.18.5 Beregning af moms ved salg af brugte personmotorkøretøjer ML § 71.

Eksempel

En virksomhed har i momsperioden købt brugte varer for 700.000 kr. og solgt sådanne varer for 900.000 kr.

Momsgrundlaget for perioden er (900.000 kr. - 700.000 kr.) x 80 % = 160.000.

Momsen for afgiftsperioden udgør 160.000 kr. x 25 % = 40.000 kr.

Momsen angives som salgsmoms.

►Bemærk

En afgiftspligtig videreforhandler, som afholder udgifter til reparation eller lignende af varer for hvilken særordningen for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter kan finde anvendelse, kan fradrage købsmomsen, der er betalt eller skal betales, i overensstemmelse med de almindelige regler for opgørelse af momstilsvaret.

Det samme gælder moms af den afgiftspligtige videreforhandlers generalomkostninger, herunder udgifter til salgsfremmende foranstaltninger (reklame, udstillinger, salgsmesser o.lign), administration (revisor, advokat mv.), husleje og øvrige lokaleomkostninger.

Se også

  • D.A.11.1 Generelle betingelser for fradragsret
  • D.A.11.1.3.2.2 Regler om generalomkostninger
  • A.B.4.2.1.1 Opgørelse af momstilsvaret◄

Momsgrundlaget ved salg af reservedele fra udrangerede køretøjer

Den periodevise opgørelsesmetode kan også anvendes ved salg af reservedele fra udrangerede køretøjer i de tilfælde, hvor der alene foreligger en købspris for det udrangerede køretøj.

Når autogenbrugsvirksomheder modtager udrangerede motorkøretøjer (skrotbiler) til miljøbehandling påhviler det virksomheden at skrotte køretøjet, herunder at bortskaffe farligt affald. Virksomheden erhverver samtidig ret til at anvende de dele, der kan genanvendes, dvs. både reservedele og f.eks. metalskrot, hvor sidstnævnte ikke er brugte varer i brugtmomsreglernes forstand.

Der er  tale om en samlet transaktion, hvor der betales et vederlag af virksomheden til bilejeren, der modsvarer værdien for virksomheden af genanvendelige reservedele, metalskrot mv.

Der skal betales moms efter momslovens almindelige regler af den ydelse, som består i virksomhedens affaldsbehandling af bilen for bilejeren. Se SKM2012.529.HR og SKM2013.918.SKAT. Det samme gælder for andre ydelser, f.eks. transport af køretøjet for ejeren, og salg af varer, f.eks. metalskrot og andre restprodukter fra håndteringen af skrotbiler.

Købsprisen for reservedelene fremkommer ved at der i det samlede beløb for køb af køretøjer (tillagt prisen for miljøbehandling og andre ydelser) i momsperioden fradrages periodens vederlag for salg af metalskrot mv.

Det bemærkes i denne forbindelse, at når en autoophugger i tilfælde af en underskrevet transporterklæring i forbindelse med udbetaling af skrotningsgodtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 1394 af 24. november 2016 om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, enten har udbetalt et beløb til en privat bilejer, der er mindre end eller svarer til skrotningsgodtgørelsen, skal dette beløb ikke medregnes til virksomhedens køb af motorkøretøjer i momsperioden.

Eksempel:

Beregning af købspris for reservedele:
Kontantvederlag 4.000.000 kr.
Salg af metalskrot mv.* - 1.000.000 kr.
1Andel af omkostninger og avance* 650.000 kr. -350.000 kr.
Købspris for reservedele** 3.650.000 kr.

 

2Beregning af fortjenstmargen:
Salg af reservedele 5.000.000 kr.
Køb af reservedele - 3.650.000 kr.
Fortjenstmargen 1.350.000 kr.
Momsgrundlag 0,8 × 1.350.000 kr. 1.080.000 kr.

*Beløb ekskl. moms
**Hvis beløbet for momsperiodens "køb af reservedele" er negativt, sættes beløbet til "0".

Note 1: Salgsprisen for metalskrot mv. reduceres med avance + en forholdsmæssig andel af virksomhedens omkostninger, der kan henføres salg af metalskrot mv. Hvis den beregnede værdi af metalskrot mv. er negativ, skal fradraget sættes til "0". 

Note 2: Momsgrundlaget er 80 pct. af forskellen mellem varens konkrete købspris og salgspris. Det indebærer, at der betales 20 % moms af fortjenstmargenen ved salget (25 % af 80 % af fortjenstmargenen). Se ML (momsloven) § 70, stk. 1, 1. pkt.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Afgørelser fra Skatterådet

SKM2019.587.SR

Spørger ønskede at etablere en kundeklub for sine kunder. En af fordelene i den påtænkte kundeklub var en særlig ret for medlemmer til at returnere brugte varer, der tidligere var købt i en af Spørgers butikker. 

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger kunne anvende den samlede opgørelsesmetode, jf. ML § 70, stk. 5, ved videresalg af returvarerne.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.