Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.18.4.4 Mulighed for at anvende momslovens almindelige regler

Indhold

Dette afsnit beskriver muligheden for at anvende momslovens almindelige regler ved salg af brugte varer.

Afsnittet indeholder:

  • Frivillig ordning
  • Regulering af momsfradrag.

Frivillig ordning

Brugtmomsordningen er en frivillig ordning. Videreforhandlere kan i stedet vælge at anvende momslovens almindelige regler ved salg af brugte varer. Se momssystemdirektivets artikel 319.

Det gælder for ethvert salg, der ellers kunne omfattes af brugtmomsordningen og ikke kun ved salg af varer til lande udenfor EU, som det fremgår af ML (momsloven) § 70, stk. 3. Se SKM2004.337.TSS.

Muligheden gælder altså både for varer, der sælges i Danmark, til andre EU-lande og til lande udenfor EU. Det indebærer fx, at en vare kan sælges momsfrit efter ML § 34, stk. 1, nr. 1, til momspligtige virksomheder i andre EU-lande eller momsfrit efter ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 5, hvis varen udføres af EU. Det betyder også, at en vare kan sælges med almindelig dansk moms, som køber har mulighed for at fradrage, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Hvis en videreforhandler vælger at anvende momslovens almindelige regler, er der mulighed for at foretage momsfradrag for indkøbet, hvis indkøbet/indførslen var momsbelagt.

Videreforhandlere skal senest i forbindelse med faktureringen tilkendegive deres valg med hensyn til, om varen sælges efter brugtmomsordningen eller momslovens almindelige regler. Det følger af de særlige faktura- og regnskabskrav i momsbekendtgørelsens § 116 og 117, hvorefter virksomheden bl.a. skal udstede faktura med oplysning om, at varen sælges efter brugtmomsordningen. Se momsbekendtgørelsens § 72, stk. 1-3, og afsnit D.A.18.6 Faktura- og regnskabskrav ML § 71 a om regnskabs og fakturakrav.

Brugtmomsreglerne indeholder ingen adgang til at ændre dette valg.

Regulering af momsgrundlag

Adgangen til at anvende momslovens almindelige regler gælder også for brugte varer, der har været omfattet af den periodevise opgørelsesmetode i ML (momsloven) § 70, stk. 5.

Det særlige momsgrundlag efter ML § 70, stk. 5 skal reguleres, hvis en vare, der har været henført til ordningen om samlet periodevis opgørelse, efterfølgende bliver solgt efter momslovens almindelige regler. Momsgrundlaget reguleres med varens indkøbspris, som er det beløb, der blev fradraget i momsgrundlaget, da varen blev henført til ordningen. Reguleringen sker ved, at varens indkøbspris anføres på salgskontoen i brugtmomsregnskabet. Se momsbekendtgørelsens § 117, stk. 4, og afsnit D.A.18.6 Faktura- og regnskabskrav ML § 71 a om regnskabs og fakturakrav.

Hvis denne indkøbspris ikke kan dokumenteres af virksomheden, beregnes købsprisen som salgsprisen med fradrag af de omkostninger og den avance, der i almindelighed indgår ved levering af varer af den pågældende art. Se ML (momsloven) § 70, stk. 3, 2. og 3. pkt.

ML (momsloven) § 70, stk. 3, 2. og 3. pkt., anvendes analogt, når en vare sælges efter de almindelige momsregler. Det gælder uanset, om der er tale om salg i Danmark, til andre EU-lande eller til lande uden for EU. Se SKM2004.337.TSS.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.