Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.18.1 Kort om brugtmomsordningen

Formålet med brugtmomsordningen er at undgå dobbelt opkrævning af moms.

Hvis en momspligtig videreforhandler køber en brugt vare hos en person, der ikke er momspligtig (fx en privatperson eller en momsfritaget virksomhed), har videreforhandleren ikke opnået momsfradrag ved købet.

Der er ikke mulighed for at få fradrag for den moms, der oprindeligt er blevet betalt. Den tidligere ejer kan heller ikke opkræve moms i forbindelse med salget til videreforhandleren.

Efter de almindelige momsregler skal en momspligtig videreforhandler opkræve moms af hele det vederlag, som han modtager for varen ved videresalget, uanset om videreforhandleren har opnået momsfradrag ved købet eller ej.

De almindelige momsregler medfører altså, at der kan blive betalt moms flere gange af samme vare.

Ved at anvende brugtmomsordningen kan videreforhandleren undgå en sådan dobbeltbeskatning. Brugtmomsordningen giver nemlig sælgeren mulighed for kun at beregne moms af avancen (dvs. fortjenesten) i stedet for af hele salgsprisen. Se afsnit D.A.18.4 Beregning af moms ved salg af brugte varer (undtagen personmotorkøretøjer), kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter ML § 70.

Ved salg af brugte personmotorkøretøjer får sælgeren mulighed for at foretage et beregnet momsfradrag, selv om der ikke er opkrævet moms i forbindelse med købet. Se afsnit D.A.18.5 Beregning af moms ved salg af brugte personmotorkøretøjer ML § 71.

Brugtmomsordningen blev indført den 1. juli 1994. Den 1. januar 1995 blev der foretaget nogle justeringer af, hvilke typer af indkøb, der kan omfattes af ordningen.

Reglerne om brugtmomsordningen findes i ML (momsloven) §§ 69 -71, der implementerer momssystemdirektivets artikel 311-343.

Bemærk

Brugtmomsordningen er frivillig. Brugte varer kan derfor også sælges efter momslovens almindelige regler. Videreforhandleren skal senest i forbindelse med udstedelse af faktura tilkendegive, om den enkelte vare sælges efter brugtmomsreglerne. Se afsnit D.A.18.4.4 Mulighed for at anvende momslovens almindelige regler om muligheden for at anvende momslovens almindelige regler, når en brugt vare har været henført til brugtmomsordningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.