Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.17.9 Fradrag for moms ML § 68

Indhold

Dette afsnit beskriver fradragsretten for moms af køb, der anvendes til brug for transaktioner, der er omfattet af særordningen for rejsebureauer. Se ML (momsloven) § 68.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indkøb, der direkte kommer den rejsende til gode
  • Indirekte omkostninger.

Regel

Der er hverken fradragsret for moms eller mulighed for momsgodtgørelse af de momsbeløb, som andre afgiftspligtige personer fakturerer rejsebureauet for transaktioner efter ML (momsloven) § 67 a, der direkte kommer den rejsende til gode. Se ML (momsloven) § 68.

Indkøb, der direkte kommer den rejsende til gode

Rejsebureauet har ikke fradragsret for eller mulighed for tilbagebetaling i andre EU-lande af den betalte moms af indkøbte varer og ydelser, som kommer den rejsende direkte til gode.

Leverandøren udsteder sædvanlig faktura til rejsebureauet og afregner momsen efter de almindelige regler i det land, hvor momsen skal betales. Rejsebureauet har dog ikke ret til at fradrage momsen, som fremgår af fakturaen, ved opgørelsen af momstilsvaret.

Hvis rejsebureauet har egen produktion af ydelser, fx momspligtig persontransport (turistkørsel), som udføres med egne busser, eller momspligtig hoteldrift, skal momsen heraf betales af rejsebureauet efter momslovens almindelige regler.

Rejsebureauet har fradragsret for moms af indkøb, der kan henføres til egne ydelser, efter momslovens almindelige regler. Det betyder, at moms af udgifter, som direkte og umiddelbart kan henføres til de nævnte momspligtige tjenesteydelser, kan fradrages fuldt ud. Se eventuelt også D.A.11.1 Generelle betingelser for fradragsret.

Se også

Se også afsnit D.A.17.6 Momsgrundlaget ML § 67 c om momsgrundlaget i rejsebureauer, der er omfattet af særordningen.

Indirekte omkostninger

For indkøb, som kun indirekte kommer den rejsende til gode, kan rejsebureauet fradrage købsmomsen ved opgørelsen af momstilsvaret efter momslovens almindelige regler.

Indkøbene, der ikke har en direkte og umiddelbar forbindelse til én eller flere udgående transaktioner, benævnes også generalomkostninger.

Rejsebureauet kan som hovedregel medregne momsen af de indirekte omkostninger til købsmomsen, hvis købene vedrører virksomhedens salg af varer og momspligtige ydelser. D.v.s. både ydelser omfattet af særordningen for rejsebureauer og levering af andre varer og ydelser, der ikke er momsfritaget. Det gælder fx moms af omkostninger til lokaler og administration, herunder revision og regnskab. Som et yderligere eksempel på sådanne omkostninger kan nævnes formidlingsprovision, som betales af rejsebureauet i forbindelse med salg af ydelser omfattet af særordningen for rejsebureauer.

Se også D.A.11.5 om ingen eller begrænset fradragsret for visse udgiftsarter, uanset omfanget af anvendelsen til momspligtige formål (repræsentation, gaver, hotel- og restaurationsydelser mv.), og D.A.11.6 Fradrag for køretøjer ML §§ 37, 38, 41 og 42 Fradrag for køretøjer ML (momsloven) §§ 37, 38, 41 og 42.

Rejsebureauet kan kun fratrække en del af momsen (delvis fradragsret), hvis rejsebureauet har både momspligtige aktiviteter og aktiviteter, der er momsfrie. Omkostningerne er dermed i momslovens forstand "fællesomkostninger", hvor fradragsretten skal opgøres forholdsmæssigt. Se D.A.11.4 Delvis fradragsret.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.