Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.17.10 Faktura- og regnskabskrav ML § 68 a

Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige faktura- og regnskabskrav, som er knyttet til særordningen for rejsebureauer. Se ML (momsloven) § 68 a.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Fakturakrav
 • Regnskabsføring.

Regel

Der skal udstedes faktura. Se ML (momsloven) § 68 a, stk. 1, 1. pkt., jf. ML (momsloven) § 52 a.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fakturakrav og regnskabsføring. Se ML (momsloven) § 68 a, stk. 2.

De særlige krav til rejsebureauets faktura og regnskab fremgår af momsbekendtgørelsen, §§ 124-132.

Virksomheder, der udfører transaktioner omfattet af momslovens kapitel 16 A, skal efter ML (momsloven) § 68 a, jf. ML (momsloven) § 52 a, skal udstede en særskilt faktura over de pågældende transaktioner i overensstemmelse med reglerne i momsbekendtgørelsens kapitel 12. Se momsbekendtgørelsens § 123, stk. 1.

I fakturaen må der ikke anføres et momsbeløb eller anden angivelse, hvoraf momsbeløbet kan udregnes. Se momsbekendtgørelsens § 123, stk. 2.

Fakturaen skal oplyse, at særordningen for rejsebureauer bliver anvendt, idet fakturaen tydeligt skal påtegnes "fortjenstmargenordning - rejsebureauer" eller "margin scheme - travel agents". Se momsbekendtgørelsens § 123, stk. 3.

Rejsebureauet skal også føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse af virksomhedens momstilsvar, dvs. at de momsbeløb, som virksomheden ved udgangen af hver momsperiode skal angive på momsangivelsen, skal fremgå af regnskabet. Se momsbekendtgørelsens §§ 124 - 132.

Fakturakrav

Særordningen for rejsebureauer stiller særlige krav til indholdet af rejsebureauets fakturaer, kreditnotaer mv. Det skyldes, at ordningen adskiller sig fra den almindelige momsordning ved, at rejsebureauets momsgrundlag er rejsebureauets fortjenstmargen i stedet for det samlede vederlag (kundens betaling), som rejsebureauet modtager for pakkerejsen.

De særlige krav til faktura mv. fremgår af momsbekendtgørelsens § 123. Ved salg af rejseydelser, omfattet af særordningen om moms på rejsebureauets fortjenstmargen, må der ikke i fakturaen anføres et momsbeløb eller anden angivelse, hvoraf momsbeløbet kan udregnes.

Fakturaen skal være forsynet med oplysning om, at særordningen for rejsebureauer er anvendt. Det skal ske ved at fakturaen tydeligt påtegnes "fortjenstmargenordning - rejsebureauer" eller "margin scheme - travel agents. 

Fakturaen, herunder kreditnotaer, skal herudover indeholde oplysning om:

 • Udstedelsesdato (fakturadato)
 • fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen, sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr./SE-nummer),
 • sælgers navn og adresse
 • købers navn og adresse
 • mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser,
 • den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (fakturadato), pris pr. enhed eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

Ved salg til private kan købers navn og adresse udelades efter reglerne om forenklede fakturaer. Se A.B.3.3.1.6 Forenklede fakturaer og kasseboner.

Indbetalingskort kan endvidere anses for fakturaer, hvis de indeholder de samme oplysninger, som kræves for en faktura. Det er en betingelse, at indbetalingskortene er forsynet med hver sin fakturadato, som kan anvendes ved opgørelse af momstilsvaret. Fakturadatoen skal ligge forud for en forfaldsdato og sidste rettidige indbetalingsdato. Se A.B.3.3.1.4.

Regnskabsføring

Udgangspunktet er, at rejsebureauet skal opkræve og betale moms af den fortjenstmargen på hver enkelt rejse, som fremkommer som forskellen mellem den samlede pris for pakkerejsen og de samlede omkostninger til køb hos andre afgiftspligtige personer (hotel, busvognmand m.fl.), som kommer den rejsende direkte til gode.

Rejsebureauet skal for hver enkelt levering af en pakkerejse registrere:

 • leveringstidspunktet, d.v.s. som udgangspunkt fakturadatoen
 • salgsprisen inklusive alle skatter, provisioner, omkostninger og gebyrer, men uden moms af fortjenstmargenen, samt
 • momsgrundlaget.

Virksomheden skal endvidere for hver enkelt pakkerejse føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af de faktiske omkostninger til de af andre afgiftspligtige personer foretagne leveringer af varer og ydelser, der direkte kommer den rejsende til gode.

Størrelsen af den moms, der er inkluderet i rejsebureauets fortjenstmargen, beregnes i overensstemmelse med følgende formel:

M x R/(100 + R), hvor "M" er rejsebureauets fortjenstmargen, og "R" er den gældende momssats (25).

I virksomhedens regnskab registreres det beregnede momsbeløb, hvis det er positivt. Det positive momsbeløb overføres til kontoen for salgsmoms.

Forenklet metode

Rejsebureauet kan vælge at betale moms af virksomhedens fortjenstmargen for hver enkelt levering af en pakkerejse ved at bruge en forenklet metode.

Hvis virksomheden vælger at anvende en forenklet regnskabsmæssig metode, kan virksomheden vælge enten metode 1 eller metode 2 og anvende den valgte løsning som den regnskabsmæssige metode for alle virksomhedens transaktioner, omfattet af fortjenstmargenordningen.

Virksomheder, der vælger at anvende en forenklet regnskabsmæssig metode, skal foretage og vedligeholde registreringer for fortjenstmargenordningen i forretningsregnskabet, der indeholder oplysninger om det valg og de skøn og foretagne justeringer, som er sket med henblik på anvendelsen af den forenklede regnskabsmæssige metode.

Metode 1

Virksomheder, der vælger metode 1, skal ved begyndelsen af regnskabsåret udøve et skøn over virksomhedens procentuelle fortjenstmargen for de rejser, der påbegyndes i regnskabsåret.

Den skønnede fortjenstmargen skal beregnes af virksomheden som forholdet udtrykt i procent mellem det af virksomheden skønnede samlede beløb inklusive alle skatter, provisioner, omkostninger, gebyrer og værditilvækst (fortjeneste), men ekskl. momsen af leveringen, der skal betales af den rejsende, og forskellen mellem dette beløb og det beløb, som efter virksomhedens skøn skal betales til virksomhedens leverandører for levering af varer og ydelser, som direkte kommer den rejsende til gode.

Den skønnede procentuelle fortjenstmargen beregnes i overenstemmelse med følgende formel:

((V - K)/V) x 100, hvor "V" er de samlede betalinger fra de rejsende, ekskl. moms af leveringen, og "K" er de samlede betalinger til virksomhedens leverandører.

Virksomheden kan vælge at differentiere den skønnede fortjenstmargen på grundlag af regionale, sæsonbestemte eller andre identificerbare forhold, der gør sig gældende for bestemte kategorier af rejser. Virksomheden skal i det tilfælde fordele beløbene "V" og K" i overensstemmelse med de relevante kategorier.

Det skøn over den procentuelle fortjenstmargen, som virksomheden udøver, skal være baseret på virksomhedens faktiske og forventede bookninger for rejser, der begynder i det pågældende regnskabsår, eller på et andet grundlag, der skal aftales med Skattestyrelsen.

Den skønnede procentuelle fortjenstmargen anvendes på betalinger (vederlag), som virksomheden modtager fra de rejsende, og reguleringer (krediteringer) som følge af annullation af rejser, rabatter mv.

Momsen af den beregnede fortjenstmargen afregnes løbende i henhold til rejsebureauets momsafregningsperioder.

Virksomheder, som vælger denne metode, skal ved beregning af rejsebureauets realiserede (faktiske) fortjenstmargen for regnskabsåret fremføre (aktivere/passivere) betalinger fra de rejsende henholdsvis rejsebureauets forudbetalinger til leverandører vedrørende rejser, der påbegyndes i et efterfølgende regnskabsår, i regnskabet i overensstemmelse med de almindeligt gældende regnskabsprincipper.

Metode 2

Virksomheder, der vælger metode 2, skal skønne fortjenstmargenen på hver enkelt rejse, der påbegyndes i en momsperiode.

Metoden kan anvendes af rejsebureauer, som er i stand til at identificere de omkostninger til indkøb af varer og ydelser, omfattet af særordningen, på det tidspunkt, hvor rejsen påbegyndes, men hvor nogle af disse omkostninger kan ændre sig på et senere tidspunkt.

Den skønnede fortjenstmargen for de rejser, der begyndes i løbet af momsperioden, skal beregnes af virksomheden som forskellen mellem det samlede beløb inklusive alle skatter, provisioner, omkostninger, gebyrer og værditilvækst (fortjeneste), men ekskl. afgiften momsen af leveringen, der skal betales af den rejsende, og det beløb, som efter virksomhedens skøn skal betales til virksomhedens leverandører for levering af varer og tjenesteydelser, som direkte kommer den rejsende til gode, opgjort på afrejsetidspunktet.

Momsen af den beregnede fortjenstmargen afregnes løbende i henhold til rejsebureauets momsafregningsperioder.

Årlig regulering

Virksomheder, der vælger at anvende en forenklet regnskabsmæssig metode, er forpligtet til ved udgangen af regnskabsåret at regulere den angivne og betalte moms i regnskabsåret som følge af konstaterede differencer mellem den realiserede (faktiske) fortjenstmargen og den foreløbige fortjenstmargen.

Med henblik på at gennemføre justering af momstilsvaret for et regnskabsår, skal virksomheden beregne den realiserede fortjenstmargen for rejser, der er påbegyndt i regnskabsåret, som forskellen mellem det samlede beløb inklusive alle skatter, provisioner, omkostninger, gebyrer og værditilvækst (fortjeneste), men ekskl. momsen af leveringen, og som er betalt eller som virksomheden er berettiget til at modtage betaling for af den rejsende, og de faktiske omkostninger til virksomhedens leverandører for levering af varer og ydelser, som direkte kommer den rejsende til gode, vedrørende rejser, som er påbegyndt i regnskabsåret.

Reguleringen udgøres for metode 1 af forskellen mellem momsen af den skønnede fortjenstmargen (den foreløbige moms) for rejser påbegyndt i regnskabsåret og momsbeløbet beregnet af den opgjorte fortjenstmargen (momsen af den realiserede fortjenstmargen).

Reguleringen udgøres for metode 2 af forskellen mellem summen af den angivne moms af de beregnede fortjenstmargener (summen af den foreløbige moms) for de rejser, der er påbegyndt i løbet af regnskabsåret og momsbeløbet beregnet af den opgjorte fortjenstmargen for rejserne under ét (momsen af den realiserede fortjenstmargen).

Både ved regulering efter metode 1 og 2 kan evt. negativ fortjenstmargen for nogle rejser modregnes i positiv fortjenstmargen for andre rejser.

Regulering af momsen skal ske i den momsperiode, som følger umiddelbart efter den periode, hvori den faktisk realiserede fortjenstmargen for hele regnskabsåret er kendt. Regulering skal dog foretages snarest efter og ikke senere end 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.