Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.17.6.3 Værnsregel (ophævet)

Ved lov nr. 1434 af 17. december 2019 indsættes i ML (momsloven) § 67 c som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Omkostninger til persontransport indregnes ved beregning af rejsebureauets fortjenstmargen, jf. stk. 1, med det vederlag, som den sidste virksomhed i transaktionsrækkefølgen, der ikke indgår i et interessefælleskab, jf. § 29, stk. 3, med rejsebureauet, modtog.

Stk. 3. Hvis persontransportydelsen produceres af en persontransportvirksomhed, der indgår i et interessefællesskab med rejsebureauet, indregnes omkostningerne til persontransport med normalværdien for transportydelserne ved beregningen af rejsebureauets fortjenstmargen.«

Værnsreglen vil først blive sat i kraft, når EU’s Ministerråds godkendelse foreligger. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

►Ved § 18 i lov nr. 755 af 13. juni 2023 blev reglen ophævet. Reglen har aldrig været i kraft.◄

Formål

Formålet med værnsreglen var at forhindre, at rejsebureauer kunne reducere deres momsbetaling ved hjælp af en selskabskonstruktion, hvor et rejsebureau stiftede et datterselskab, som indkøbte flybilletter for herefter at videresælge de samme flybilletter til kunstigt høje priser til rejsebureauet. Dette ville medføre, at rejsebureauets fortjeneste (og dermed også momsbetaling) blev reduceret. Fortjenesten ville i stedet ligge hos datterselskabet, og den ville som udgangspunkt være momsfritaget.

Den opnåede fordel ansås som et misbrug af særordningen for rejsebureauer. Værnsreglen skulle imødegå ressourcekrævende misbrugssager samt den procesrisiko, der var knyttet til bevisførelsen i misbrugssager.

Se forarbejderne til lov nr. 1434 af 17. december 2019.

Opgørelsesmetode

Rejsebureauer skulle efter værnsreglen fremadrettet indregne omkostninger til persontransport, fx flybilletter, der kom den rejsende direkte til gode, i rejsebureauets fortjenstmargen med det vederlag, som den sidste virksomhed i transaktionsrækkefølgen, der ikke var nært forbundet med rejsebureauet, modtog i vederlag. Ved transaktionsrækkefølge skulle forstås handelskæde. Med andre ord vil omkostningerne skulle indregnes til den pris, som koncernen faktisk indkøbte persontransportydelsen til fra en uvildig tredjemand. Hvis koncernen selv producerede persontransportydelsen, skulle omkostningen indregnes med normalværdien.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.