Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.17.7 Transaktioner uden for EU ML § 67 d

Indhold

Dette afsnit beskriver reglen om, at de transaktioner, som udføres uden for EU for rejsebureauet af andre afgiftspligtige personer, er fritaget for moms. Se ML (momsloven) § 67 d.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Internationale flyvninger
  • Krydstogter
  • Busrejser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis de transaktioner, som udføres for rejsebureauet af andre afgiftspligtige personer, gennemføres uden for EU, sidestilles rejsebureauets ydelser efter ML § 67 d, stk. 1, med virksomhed som formidler, der handler i en andens navn og for en andens regning. Sådanne ydelser er fritaget for moms, jf. ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 17. Se D.A.10.1.6 Formidlingsydelser ML § 34, stk. 1, nr. 17. Se også SKM2013.205.SR.

Hvis transaktionerne i henhold til ML (momsloven) § 67, stk. 1, gennemføres både inden for og uden for EU, så er det kun den del af rejsebureauets ydelser, der vedrører transaktioner gennemført uden for EU, der anses som momsfri. Se ML (momsloven) § 67, stk. 2. 

Når et rejsebureau udfører transaktioner, omfattet af fortjenstmargenordningen, der omfatter både køb af tjenesteydelser udført inden for EU og køb af ydelser udført uden for EU, skal virksomhedens samlede fortjenstmargen i forbindelse med fortjenstmargenordningen fordeles i forholdet mellem værdien af ydelser udført indenfor EU og værdien af ydelser udført udenfor EU. Se momsbekendtgørelsens § 132 og afsnit D.A.17.6.1 Rejsebureauets fortjenstmargen.

Internationale flyvninger

Et rejsebureaus salg af en flyrejse som en del af en samlet rejsepakke, omfattet af særordningen, mellem lande indenfor EU uden andre mellemlandinger end sådanne som er af ren teknisk natur, udgør en rejse indenfor EU, hvoraf der skal betales moms af hele rejsebureauets fortjenstmargen der, hvor rejsebureauet er etableret.

På grund af de praktiske problemer, som er forbundet med at opdele internationale flyvninger i strækninger tilbagelagt inden for EU henholdsvis uden for EU, vil salg af en flyrejse til et land uden for EU under tilsvarende omstændigheder, omvendt kunne anses for at udgøre en rejse uden for EU, som ikke er momspligtig. Det gælder med andre ord uanset, om flyvningen efter forholdets natur sker ved overflyvning af lande og territorier inden for EU.

Mellemlandes der og gøres ophold udover, hvad der er nødvendigt for at gennemføre rejsen, skal rejsen dog opdeles i to. Flyves der eksempelvis fra New York til Danmark, men med to dages mellemstop i Amsterdam, vil den første del af rejsen være en rejse uden for EU, mens rejsen fra Amsterdam til Danmark vil være en rejse inden for EU.

Hvis rejsebureauet ikke har oplysninger om indkøbsprisen på de to separate rejsestrækninger, må flyrejsen opdeles ud fra fordelingen af tilbagelagte kilometer på de to strækninger. Flyselskabet kan levere oplysninger herom. Hvis det ikke er muligt, må fordelingen udøves på baggrund af et skøn.

Krydstogter med skib

Hvis krydstogtet udelukkende sker mellem havne inden for EU, skal der betales moms af rejsebureauets fortjenstmargen der, hvor rejsebureauet er etableret.

Hvis krydstogtet går fra en havn inden for EU til en havn uden for EU, skal der ikke betales moms af rejsebureauets fortjenstmargen, idet der er nul-sats på rejser til lande uden for EU.

Hvis krydstogtet både lægger til i havne inden for og uden for EU, er den del, der anses for at udgøre en rejse uden for EU omfattet af nul-satsen, mens den del, der anses for at udgøre en rejse inden for EU, er omfattet af særordningen, hvorefter fortjenstmargen skal momses.

Fordelingen af krydstogtet på rejse inden for og uden for EU kan baseres på antallet af dage tilbragt indenfor henholdsvis uden for EU. Dage, hvor skibet forlader en havn uden for EU, anses for at udgøre rejse uden for EU indtil skibet ankommer til en havn inden for EU. Dage, hvor skibet forlader en havn inden for EU, anses for at udgøre rejse inden for EU indtil skibet ankommer til en havn uden for EU. Sejlads fra en EU havn til en anden er naturligvis en rejse inden for EU, ligesom sejlads fra en ikke-EU havn til en anden er en rejse udenfor EU.

Se også

Busrejser

Bussers kørsel fordeles i forhold til tilbagelagte strækninger. Rejsebureauet skal ikke betale moms af den del af fortjenstmargenen, som svarer til forholdet mellem strækninger tilbagelagt uden for EU, og de samlede tilbagelagte strækninger.

I visse tilfælde vil en fordeling udelukkende efter tilbagelagte strækninger ikke resultere i en retvisende fordeling af rejsebureauets omkostning til transporten inden for EU henholdsvis uden for EU. Det gælder fx, hvor udgiften til transportøren/busvognmanden i højere grad afspejler den tid, bussen og chaufføren er til rådighed på destinationen uden for EU. I disse tilfælde kan fordelingen ske på baggrund af antal dage, bussen mv. er til rådighed for rejsebureauet.

Se også

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.205.SR

Spørger leverede en rejseydelse direkte til den rejsende, og alle spørgers destinationer var beliggende uden for EU. Spørger købte alle rejsens dele af sin kontrahent i destinationslandet. Alle rejseydelserne blev leveret af kontrahenten i destinationslandet. Når de transaktioner, som udføres for rejsebureauet af andre afgiftspligtige personer, gennemføres uden for EU, sidestilles bureauets ydelser med virksomhed som formidler, der handler i en andens navn og for en andens regning, og som i medfør af ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 17, er fritaget for afgift. Skatterådet kunne bekræfte, at leveringen af de beskrevne ydelser ikke medfører betaling af moms i Danmark, jf. ML (momsloven) § 67 d.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.