Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.3.5.7 Frivillig afmeldelse

En afgiftspligtig person, der anvender EU-ordningen eller ikke-EU-ordningen, kan ophøre med at anvende ordningen, uanset om vedkommende fortsat leverer varer eller ydelser, der kan omfattes af ordningen. Underretning om ophøret skal ske til identifikationsmedlemslandet senest 15 dage før udløbet af kvartalet inden det kvartal, som ophøret ønskes at have effekt fra. Ophøret får virkning fra den første dag i det efterfølgende kvartal. Er Danmark identifikationsmedlemsland, skal underretning om ophøret ske til Skatteforvaltningen. Se ML (momsloven) § 66 i, stk. 1, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, samt artikel 57g, stk. 1, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Momsforpligtelser vedrørende levering af teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske tjenesteydelser, der opstår efter den dato, hvor ophøret fik virkning, afvikles direkte med det pågældende forbrugsmedlemslands afgiftsmyndigheder. Se momsforordningens artikel 57g, stk. 1, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

En afgiftspligtig person, der anvender importordningen, kan ophøre med at anvende ordningen, uanset om vedkommende fortsat udfører fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder eller tredjelande. Den afgiftspligtige person eller formidleren, der handler på dennes vegne, underretter identifikationsmedlemsstaten mindst 15 dage før udgangen af måneden før den måned, i hvilken vedkommende påtænker at ophøre med at anvende ordningen. Ophøret får virkning fra den første dag i den næste måned, og den afgiftspligtige person skal ikke længere have tilladelse til at anvende ordningen for leveringer foretaget fra denne dag. Se ML (momsloven) § 66 s som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, samt momsforordningens artikel 57g, stk. 2, som indsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Bemærk

Bemærk, at med lov nr. 810 af 9. juni 2020 og gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 ophæves de hidtidige bestemmelser om, at hvis en afgiftspligtig person ophører med at anvende EU-ordningen eller ikke-EU-ordningen i overensstemmelse med ML (momsloven) § 66 i, stk. 1/momsforordningens artikel 57g, stk. 1, bliver denne udelukket fra at anvende den pågældende ordning i ethvert medlemsland i 2 kalenderkvartaler regnet fra ophørsdatoen.

Bemærk, at artikel 57g, stk. 2, i den danske sprogversion af momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026, kan give anledning til en sproglig misforståelse. "(S)kal ikke længere have tilladelse" skal forstås som "har ikke længere tilladelse". Se ML (momsloven) § 66 s og den engelske sprogversion af momsforordningen:

“A taxable person using the import scheme may cease using that scheme regardless of whether he continues to carry out distance sales of goods imported from third territories or third countries. The taxable person or the intermediary acting on his behalf shall inform the Member State of identification at least 15 days before the end of the month prior to that in which he intends to cease using the scheme. Cessation shall be effective from the first day of the next month and the taxable person shall no longer be allowed to use the scheme for supplies carried out from that day."

Se også

Se også afsnit D.A.16.3.6.2 Sidste angivelse om indsendelse af angivelsen for den sidste periode.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.