Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.3.5.3 Tildeling af momsnummer

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Ikke-EU-ordningen
  • EU-ordningen
  • Importordningen.

Ikke-EU-ordningen

Skatteforvaltningen identificerer inden 8 dage efter modtagelsen af de i momsbekendtgørelsens § 113, stk. 1, nævnte identifikationsoplysninger mv., se "Ikke-EU-ordningen" i D.A.16.3.5.2 Oplysninger i anmeldelsen (identifikationsoplysninger mv.), den afgiftspligtige person ved hjælp af et individuelt momsregistreringsnummer, som meddeles denne elektronisk. Se momsbekendtgørelsens § 113, stk. 3.

Dvs. Skatteforvaltningen tildeler den afgiftspligtige person, der ønsker at tilslutte sig ikke-EU-ordningen med Danmark som identifikationsland, et individuelt momsregistreringsnummer. Se artikel 362 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Er det ikke muligt at meddele den afgiftspligtige person et momsregistreringsnummer inden 8 dage, informerer Skatteforvaltningen inden for 8-dages-fristen den afgiftspligtige person om, hvornår denne kan forvente at modtage sit momsregistreringsnummer. Se momsbekendtgørelsens § 113, stk. 3.

Bemærk

Bemærk, at de momsregistreringsnumre, der tildeles ved tilmelding til Ikke-EU-ordning og Importordningen, alene kan anvendes i forbindelse med den pågældende ordning. Se artikel 362 og artikel 369q i Momssystemdirektivet, som ændret henholdsvis indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

EU-ordningen

Afgiftspligtige personer, der ønsker at tilslutte sig EU-ordningen med Danmark som identifikationsland, tildeles ikke et momsregistreringsnummer, hvis de i forvejen er momsregistreret her i landet. I forbindelse med EU-ordningen anvender de deres sædvanlige danske momsnummer. Se evt. artikel 369d i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, og Artikel 57e i momsforordningen.

Om momsregistrering (efter momslovens regler), se D.A.14 Registrering.

Er den afgiftspligtige person derimod ikke momsregistreret i forvejen her i landet, identificerer Skatteforvaltningen inden 8 dage efter modtagelsen af de i momsbekendtgørelsens § 114, stk. 1, nævnte identifikationsoplysninger mv., se "EU-ordningen" i D.A.16.3.5.2 Oplysninger i anmeldelsen (identifikationsoplysninger mv.), den afgiftspligtige person ved hjælp af et individuelt momsregistreringsnummer, som meddeles denne. Se momsbekendtgørelsens § 114, stk. 5.

Er det ikke muligt at meddele den afgiftspligtige person et momsregistreringsnummer inden 8 dage, informerer Skatteforvaltningen inden for 8-dages-fristen den afgiftspligtige person om, hvornår denne kan forvente at modtage sit momsregistreringsnummer. Se momsbekendtgørelsens § 114, stk. 6.

Bemærk

Ophører den afgiftspligtige person med at være registreret efter momslovens regler, registreres den afgiftspligtige person i stedet efter momsbekendtgørelsens § 114, stk. 5, medmindre den afgiftspligtige person ophører med at anvende EU-ordningen (se D.A.16.3.5.6 Tvangsafmeldelse og udelukkelse og D.A.16.3.5.7 Frivillig afmeldelse). Se momsbekendtgørelsens § 114, stk. 7.

Importordningen

Skatteforvaltningen identificerer inden 8 dage efter modtagelsen af de i momsbekendtgørelsens § 115, stk. 1 og 2, eller § 116, stk. 1 eller 3 og 4, nævnte identifikationsoplysninger mv., se "Importordningen" i D.A.16.3.5.2 Oplysninger i anmeldelsen (identifikationsoplysninger mv.), den afgiftspligtige person eller formidleren ved hjælp af et individuelt momsregistreringsnummer, som meddeles den afgiftspligtige eller formidleren elektronisk. Se momsbekendtgørelsens § 115, stk. 4, eller § 116, stk. 2 eller 5.

Dvs. Skatteforvaltningen tildeler den afgiftspligtige person (eller formidleren), der ønsker at tilslutte sig importordningen med Danmark som identifikationsland, et individuelt momsregistreringsnummer. Se artikel 369q i Momssystemdirektivet, som indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Er det ikke muligt at meddele den afgiftspligtige person (eller formidleren) et momsregistreringsnummer inden 8 dage, informerer Skatteforvaltningen inden for 8-dages-fristen den afgiftspligtige person (eller formidleren) om, hvornår denne kan forvente at modtage momsregistreringsnummeret. Se momsbekendtgørelsens § 115, stk. 4, eller § 116, stk. 2 eller 5.

Bemærk

Bemærk, at de momsregistreringsnumre, der tildeles ved tilmelding til Ikke-EU-ordning og Importordningen, alene kan anvendes i forbindelse med den pågældende ordning. Se artikel 362 og artikel 369q i Momssystemdirektivet, som ændret henholdsvis indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.