Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.3.1.3 Forholdet til andre regler

Opkrævningsloven finder anvendelse på opkrævning mv. af moms. Opkrævningslovens bestemmelser finder derfor anvendelse på virksomheder uden for EU, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige kunder i Danmark eller foretager fjernsalg mv. til/i Danmark. Er der i anden lovgivning, fx momsloven, eller i EU-forordninger, fastsat særlige regler, er det i stedet de særlige regler, som finder anvendelse. Men opkrævningslovens øvrige regler finder derimod anvendelse på virksomheder uden for EU, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige kunder i Danmark eller foretager fjernsalg til/i Danmark. Dette gælder uanset, om virksomhederne er momsregistreret her efter de sædvanlige regler for udenlandske virksomheder, eller om virksomheden har valgt at gøre brug af One Stop Moms-ordningen. Og uanset om virksomheden har valgt Danmark som identifikationsland.

Se evt. forarbejderne til lov nr. 554 af 2. juni 2014.

Momslovens almindelige regler finder derfor anvendelse på udenlandske virksomheder, der har tilsluttet sig Ikke-EU-ordningen, EU-ordningen eller Importordningen, i det omfang, at lovgrundlaget for særordningerne ikke indeholder afvigende regler. Tilsvarende finder opkrævningslovens almindelige regler anvendelse, medmindre momsloven eller lovgrundlaget for særordningerne indeholder afvigende regler.

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 som ændret ved Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 indeholder derudover en række bestemmelser om, at forbrugsmedlemslandenes egne regler finder anvendelse.

Se også

Se også afsnit

  • A.B.4.2 om angivelse og betaling på momsområdet
  • A.B.4.6 om forsinket angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter
  • D.A.16.3.6.5 om rettelser (rettelsesangivelser) og periodisering
  • D.A.16.3.7 om betaling og særligt omtalen af betaling til Skatteforvaltningen (når Danmark er identifikationsmedlemsland) og af manglende betalinger
  • A.D om opkrævning
  • G.A om inddrivelse.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.