Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.3.1.2 Lovgrundlag

Lovgrundlaget for de tre ordninger findes i Direktiv 2008/8/EF, artikel 5, direktiv (EU) 2017/2455, artikel 2, direktiv 2019/1995, Forordning Nr. 904/2010, artiklerne 47a-47l (indsat ved forordning (EU) 2017/2454), gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 og gennemførelsesforordning (EU) 2020/194.

Forordning Nr. 904/2010, artiklerne 47a-47l, og gennemførelsesforordning (EU) 2020/194 har til formål at regulere samarbejdet mellem EU-landene i forbindelse med ordningerne. Enkelte af bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2020/194 er medtaget i momsbekendtgørelsen for at sikre konsistens mellem virksomhedernes forpligtelser overfor Skatteforvaltningen og Skatteforvaltningens forpligtelser overfor de øvrige EU-landes afgiftsmyndigheder (udveksling af oplysninger om registreringsforhold og indholdet i momsangivelser).

Bestemmelserne i Direktiv 2008/8/EF, artikel 5, om ordningerne blev gennemført i dansk ret ved ML (momsloven) §§ 66-66k, som indsat i loven ved lov nr. 554 af 2. juni 2014, og i den tidligere momsbekendtgørelses §§ 112-115.

Bestemmelserne i direktiv (EU) 2017/2455, artikel 2, og i direktiv 2019/1995, om One Stop Moms-ordningerne blev gennemført i dansk ret ved ML (momsloven) §§ 66-66 u, som ændret henholdsvis indsat i loven ved lov nr. 810 af 9. juni 2020. Ændringen af momsloven blev suppleret af en ændring af momsbekendtgørelsen ved bekendtgørelse nr. 1003 af 21. maj 2021.

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 indeholder en række bestemmelser vedrørende særordningerne. Disse bestemmelser er direkte anvendelige og skal ikke gennemføres i national lovgivning. Dog er enkelte af bestemmelserne af praktiske årsager gengivet i momsloven, uden at det berører forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.