Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.1 Særordningen 2003-2014

Den oprindelige One Stop Moms-særordning for elektroniske ydelser blev indført ved lov nr. 124 af 28. februar 2003, der gennemførte direktiv nr. 2002/38/EF af 7. maj 2002 i dansk ret.

Baggrunden var, at en tredjelandsvirksomhed, som leverede elektroniske ydelser, efter de almindelige regler skulle momsregistreres og opkræve moms i alle de EU-lande, hvor dens private kunder var etableret eller havde bopæl/sædvanligt opholdssted. Dette kunne medføre, at en virksomhed etableret uden for EU ville skulle momsregistreres i flere og måske sågar samtlige EU-lande med deraf følgende forpligtelser vedrørende momsangivelse, regnskab mv.

Særordningen var indført af forenklingshensyn. Den gav virksomheder fra lande uden for EU mulighed for at nøjes med at være registreret i ét EU-land (identifikationsmedlemslandet) og kun indberette momsen af leverancerne til dette ene land. Det var herefter identifikationsmedlemslandet, der overførte momsen til de rette EU-forbrugsmedlemslande.

Den oprindelige One Stop Moms-særordning for elektroniske ydelser var midlertidig. Ordningen blev senest forlænget til og med 31. december 2014 ved artikel 1 i direktiv 2008/8/EF (momspakken).

For en beskrivelse af den oprindelige One Stop Moms-særordning, se Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit D.A.16 Moms One Stop Shop - Særordninger for ydelser og fjernsalg mv. ML §§ 66-66 u.

Den 1. januar 2015 blev der indført en permanent ordning, som også gjaldt for EU-virksomheder, og som ud over elektroniske ydelser også omfattede teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester. For en beskrive af den permanente One Stop Moms-særordning (Mini One Stop Shop (MOSS)), se Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit D.A.16.2 Særordningerne 2015-2021.

MOSS blev den 1. juli 2021 udvidet til en Moms One Stop Shop (OSS), se denne vejlednings afsnit D.A.16.3 Regler fra 2021.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.