Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.14.5.3 Køb af fast ejendom ML § 51, stk. 1

Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for frivillig momsregistrering ved køb og til- og ombygning af fast ejendom. Se ML (momsloven) § 51, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Dokumentationskrav
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der kan gives tilladelse til frivillig momsregistrering af køb og til- og ombygning af fast ejendom, som er fritaget for afgift, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, med henblik på salg til en momsregistreret virksomhed.

Betingelserne for frivillig momsregistrering er kun opfyldt, hvis køber skal anvende den faste ejendom til momspligtige formål.

Reglen medfører, at virksomheden - når betingelserne er opfyldt - kan få tilbagebetalt den moms, som den har betalt i forbindelse med købet og byggeriet mv., jf. momsbekendtgørelsens § 52.

Skattestyrelsen har besvaret en række spørgsmål om fradrag samt opgørelse og overdragelse af reguleringsforpligtelsen i forbindelse med frivillig momsregistrering for byggemodning af jord med henblik på salg til momsregistrerede virksomheder. Se SKM2005.332.TSS og afsnit D.A.11.7.4 Regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44. Bemærk, at svaret er afgivet før indførelsen pr. 1. januar 2011 af moms på salg af nye bygninger med evt. tilhørende jord, byggegrunde og særskilt leverede bebyggede grunde. Se evt. D.A.5.9.4 Momspligt ved levering af nye bygninger og D.A.5.9.5 Momspligt ved levering af byggegrunde.

Dokumentationskrav

Købsmomsen tilbagebetales på den betingelse, at virksomheden dokumenterer, at ejendommen skal anvendes af en momspligtig virksomhed til momspligtige formål. Samtidig skal den nye køber skriftligt (på en særlig blanket) erklære sig indforstået med at overtage den reguleringsforpligtelse, som påhviler ejendommen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2008.423.HR

En frivillig momsregistrering for køb og opførelse mv. af fast ejendom giver kun mulighed for fradrag for købsmoms, der er betalt i forbindelse med erhvervelse af ydelser til brug for køb af en fast ejendom, men ikke i forbindelse med erhvervelse af ydelser til brug for salg af en fast ejendom.

 

Skatterådet

SKM2007.665.SR

Et selskab ville ombygge en af sine ejendomme til 90 ejerlejligheder med henblik på salg. De kommende ejere af lejlighederne skulle indgå aftale med selskabet om udlejning af de enkelte ejerlejligheder - angiveligt ville udlejningen fra selskabet foregå på hotellignende vilkår. Ejerne ville fortsat have råderet over deres respektive lejligheder. Skatterådet udtalte vejledende, at netop råderetten var til hinder for at anse lejlighedsejernes udlejning for erhvervsmæssig. Da ejerne dermed ikke kunne opnå tilladelse til frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, kunne selskabet ikke opnå tilladelse til frivillig momsregistrering for køb og opførelse m.v. af fast ejendom, jf. ML (momsloven) § 51's sidste led. Selskabet kunne dermed ikke få tilbagebetalt momsen af de udgifter, der var afholdt i forbindelse med ombygningen m.v.

Afgørelsen er også omtalt i afsnit D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.