Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.13.2.2.1 Trekantshandel ML § 46, stk. 1, nr. 1

Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når en afgiftspligtig person i Danmark som slutbruger af varer har fået leveret varerne fra en oprindelig leverandør i et andet EU-land via en mellemhandler i et tredje EU-land. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempel på omvendt betalingspligt for moms ved trekantshandel
  • Administrative regler.

Regel

En momsregistreret virksomhed er omvendt betalingspligtig for moms af varer, når virksomheden får leveret varerne fra et andet EU-land som led i en trekantshandel. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1.

Trekantshandel er:

  • Varehandel inden for EU,
  • hvor en afgiftspligtig person i EU-land nr. 1,
  • via en afgiftspligtig person som mellemhandler i EU-land nr. 2,
  • leverer varer til en afgiftspligtig person i EU-land nr. 3
    • som den endelige slutbruger og omvendt betalingspligtige for moms af varerne.

Bemærk

Handel med ydelser er ikke omfattet af trekantshandel.

Eksempel på omvendt betalingspligt for moms ved trekantshandel

En afgiftspligtig person i Danmark køber varer af en afgiftspligtig person i Tyskland. Den afgiftspligtige person i Tyskland har ikke varerne og køber derfor varerne af en afgiftspligtig person i Frankrig. Den afgiftspligtige person i Frankrig sender varerne direkte til Danmark. 

Det er den afgiftspligtige person i Danmark, der som slutbruger er omvendt betalingspligtig for moms ved erhvervelse af varerne. Den afgiftspligtige person i Tyskland indgår i trekantshandlen som mellemhandler af varerne og bliver derfor ikke registreringspligtig eller betalingspligtig for moms i Danmark.

Se om betingelserne for fritagelse for dansk moms ved trekantshandel i ML (momsloven) § 35, stk. 1, nr. 2, og afsnit D.A.10.2 Erhvervelser ML § 35.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til trekantshandel med varehandel inden for EU, når leveringsstedet er i Danmark, eller levering sker via Danmark til et andet EU-land:

Udenlandsk afgiftspligtig person, der leverer varer til Danmark ved trekantshandel

En udenlandsk afgiftspligtig person, der som mellemhandler leverer varer til Danmark ved trekantshandel, kan undlade at blive registreret for moms i Danmark og betale dansk moms ved at opfylde krav til angivelse og oplysning af leverancen efter den nationale lovgivning i sit eget EU-land, der svarer til de danske regler på området. Se momsbekendtgørelsens §§ 106-107, som ændret ved bekendtgørelse nr. 542 af 1. maj 2019.

Der er særlige oplysningskrav til fakturaen. Se momsbekendtgørelsens § 59.

Dansk afgiftspligtig person, der som slutbruger er betalingspligtig for moms ved trekantshandel

En dansk afgiftspligtig person, der som slutbruger er betalingspligtig for moms ved trekantshandel, har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 4, og § 108.

Dansk afgiftspligtig person, der som mellemhandler leverer varer til et andet EU-land ved trekantshandel

En dansk afgiftspligtig person, der som mellemhandler leverer varer til et andet EU-land ved trekantshandel, har angivelsespligt, så mellemhandleren kan frigøre sig for den potentielle betalingspligt for moms i forhold til en endelig slutbruger af varerne i et andet EU-land. Se afsnit A.B.4.2.2.2 Leverancer af varer ved trekantshandel inden for EU samt momsbekendtgørelsens § 106, jf. momsbekendtgørelsens §§ 97-98. 

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1-11:

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.