Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.4.2.2.2 Leverancer af varer ved trekantshandel inden for EU

Indhold

Dette afsnit handler om leverancer af varer ved trekantshandel inden for EU.

Definition

Trekantshandel er, når en udenlandsk virksomhed, der er registreret for merværdiafgift i et andet EU-land, sælger varer her i landet, som er erhvervet fra et andet EU-land end det land, hvor virksomheden er registreret. Se ML (momsloven) § 35, stk. 1, nr. 2.

Angivelsespligt

Erhvervelse af varer fra andre EU-lande ved trekantshandel er fritaget for afgift, når den registrerede varemodtager her i landet betaler afgiften efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1. Se ML (momsloven) § 35, stk. 1, nr. 2.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om den udenlandske virksomheds dokumentation for, at afgift ikke skal betales af virksomheden. Se ML (momsloven) § 35, stk. 1, nr. 2. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021, § 106-108.

Det er bestemt i bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021, § 106, stk. 2, at mellemhandleren skal angive følgende oplysninger:

  • Virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse samt listeperiode
  • Den endelige varemodtagers registreringsnummer
  • Den samlede værdi af virksomhedens salg uden afgift til den pågældende varemodtager

Dette skal ske særskilt på den angivelse, som er nævnt i bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021, § 97. Se bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021, § 106, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.