Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.13.14 Betalingspligt for diplomater m.fl. i forbindelse med betinget momsfritagelse af indførsel og indkøb her i landet af personmotorkøretøjer ML § 46 d

Indhold

Dette afsnit handler om, at diplomater m.fl. er pålagt betalingspligt for moms af indførsel og/eller indkøb af personmotorkøretøer, for hvilke, der er indrømmet momsfritagelse, betinget af vilkår, som ikke længere er opfyldt

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Solidarisk hæftelse

Regel

Med virkning fra den 1. juli 2022 påhviler det den person, som er indrømmet en betinget fritagelse for betaling af moms af indførsel eller indkøb af et personmotorkøretøj, jf. ML (momsloven) § 36, stk. 3, 5. pkt., og § 45, stk. 6, 3. pkt., at betale moms, herunder til told- og skatteforvaltningen at indberette oplysninger om, hvilken betingelse, der ikke opfyldes. Se lov nr. 1240 11. juni 2022 § 5, nr. 11 og 14, som ændret ved lov nr. 904 af 21. juni 2022, § 1, nr. 6 og nr. 8. Indberetningen af oplysninger til Skatteforvaltningen, om hvilke betingelser der ikke opfyldes, og pligten til at betale den skyldige moms, vil skulle ske straks.

Afgiftsgrundlaget er købsprisen, som personmotorkøretøjet er solgt for til tredjemand, forudsat at salget er sket på armslængdevilkår, eller i mangel heraf købsprisen for tilsvarende personmotorkøretøjer på det tidspunkt, hvor personen ikke opfyldte betingelserne for fritagelse for afgift.

Se også

Se også Afsnit D.A.10.3.8 Indførsel af varer til diplomater, EU, internationale organisationer mv. ML § 35 a og ML § 36, stk. 3 Indførsel af varer til diplomater, internationale organisationer mv. ML (momsloven) § 35a og ML (momsloven) § 36, stk. 3
Se også afsnit D.A.12.3.4 Fritagelsesordningen Ambassader og diplomater mv. - fritagelsesordningen ML (momsloven) § 45, stk. 6

Solidarisk hæftelse for erhverver

Erhververen af et personmotorkøretøj, som af sælgeren er erhvervet afgiftsfrit efter ML (momsloven) § 36, stk. 3. pkt., eller § 45, stk. 4, 2. pkt., hæfter solidarisk for betaling af afgiften med sælgeren. 

Bemærk

Skatteministeren kan i henhold til ML (momsloven) § 46 d, stk. 4, fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger, der skal indberettes til Told- og skatteforvaltningen , herunder hvordan oplysningerne indberettes.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.