Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.13.13 Betalingspligt som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink ML § 46 c

Indhold

Dette afsnit handler om betalingspligt for moms i forbindelse med udbetaling af erstatninger som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink, jf. lov nr. 2185 af 29. december 2020, lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Angivelse og betaling

Regel

Med virkning fra den 1. juli 2021 påhviler det den statslige myndighed, der fra minkavlere og minkafhængige følgeerhverv som følge af lov om aflivning af mink og midlertidigt forbud mod hold af mink, LBK nr. 1211 af 7 juni 2021, og bestemmelser fast som følge af denne lov, modtager leverancer af varer og ydelser, jf. ML (momsloven) § 4, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, at betale momsen af leverancen mv. Se lov nr. 1179 af 8. juni 2021, § 9, vedrørende ML (momsloven) § 46 c, stk. 1. 

Den omvendte betalingspligt gælder dog ikke for ydelser i forbindelse med aflivning, bortskaffelse og destruktion af mink og rengøring og desinfektion af minkbedriften, som er udført af minkavlerne med hvilke, den statslige myndighed har indgået særskilt aftale herom, idet disse udbetalinger er påbegyndt inden ikrafttrædelse af bestemmelsen den 1. juli 2021. Det betyder, at minkavlerne i denne situation selv skal angive og betale momsen af disse ydelser.

Betalingspligten efter ML (momsloven) § 46c, stk. 1, omfatter herefter alene den del af erstatningen til minkavlere og følgeerhverv, hvor staten erhverver ejendomsret til driftsmidler, stalde/bygninger og arealer (jord) samt eventuelt immaterielle aktiver. Erstatningen for driftsmidler mv. skal derfor pålægges moms efter momslovens almindelige regler, jf. momslovens § 3 og § 4, stk. 3, nr. 3.

Se også

Se også D.A.8.1.1.1.4 Særligt om erstatning og lignende Særligt om erstatning og lignende

Se også D.A.4.2.4 Ekspropriation Ekspropriation

Angivelse og betaling

Den statslige myndighed, der i henhold til ML (momsloven) § 46 C, stk. 1 er betalingspligtig for afgift, skal særskilt registreres herfor hos told- og skatteforvaltningen med henblik på angivelse og betaling af afgiften, jf. bestemmelsens stk. 2.

Den statslige myndigheds opgave er begrænset til at sikre opkrævning af momsen hos sig selv og derefter angive og indbetale momsen til Skatteforvaltningen på vegne af den momspligtige person, som er minkavleren eller virksomheden med minkafhængigt følgeerhverv. I sådanne situationer har den statslige myndighed en rolle som mellemmand, og indbetalingsforpligtelsen udgør således ikke en momspligt, idet denne altid påhviler den momspligtige person.

Den statslige myndighed skal opbevare specifikationer for betalinger foretaget i henhold til stk. 1 og opbevare den bagvedliggende dokumentation for disse betalinger, herunder registreringsnummeret (cvr-nummer eller SE-nummer) på den virksomhed, der modtager betaling ekskl. afgift fra den statslige myndighed.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.