Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.6.3.3.5 Omsætning på over 50.000 kr. ML § 41, stk. 5

Indhold

Det er en betingelse for fradragsret for driftsomkostninger ved små vare- og lastvogne efter ML (momsloven) § 41, stk. 2 og fradragsret for leje og driftsomkostninger ved lejede små vare- og lastvogne efter ML (momsloven) § 41, stk. 3, at virksomhedens leverancer af varer og ydelser overstiger registreringsgrænsen i ML (momsloven) § 48, stk. 1, 1. pkt. Se ML (momsloven) § 41, stk. 5.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

ML (momsloven) § 41, stk. 5 fastsætter som betingelse for at få fradrag efter ML (momsloven) § 41, stk. 2 og 3, at den momsregistrerede virksomhed har en omsætning på mere end 50.000 kr. årligt af momspligtige varer og ydelser. Beløbsgrænsen følger grænsen for, hvornår registreringspligten indtræder efter ML (momsloven) § 48, stk. 1.

ML (momsloven) § 41, stk. 5, begrænser ikke fradragsretten for virksomheder, der efter en konkret vurdering er omfattet af registreringspligten i ML (momsloven) § 48, stk. 1. En virksomhed der har en omsætningsnedgang til under registreringsgrænsen, men som efterfølgende forventes at ligge over registreringsgrænse fx i forbindelse med en omstilling af landbruget fra planteavl til kvægavl, kan derfor fradrage driftsomkostninger efter ML (momsloven) § 41, stk. 2 og 3. ML (momsloven) § 41, stk. 5, begrænser således kun fradragsretten for virksomheder, der efter en konkret vurdering ikke er omfattet af registreringspligten, men alligevel har ladet sig registrere (valgfri registrering). Se TfS1997, 73TSS.

Det er ikke tilstrækkeligt, at den samlede omsætning overstiger beløbsgrænse. Det er nemlig den momspligtige andel af omsætningen, som skal overstige beløbsgrænsen. Se SKM2001.151.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

SKM2001.151.LSR

En skatteyder, der drev momsfritaget virksomhed som musiker, og som tillige havde momspligtige aktiviteter, kunne ikke fradrage moms af driftsudgifter vedrørende en varevogn, idet den momspligtige andel af omsætningen ikke oversteg beløbsgrænsen. Landsskatteretten fandt, at ML (momsloven) § 41, stk. 5 (tidligere ML (momsloven) § 41, stk. 4), måtte fortolkes sådan, at det var virksomhedens momspligtige omsætning, der skulle overstige beløbsgrænsen, for at virksomheden kunne opnå fradrag. Retten lagde herved lagt vægt på, bemærkningerne i lovforslaget. Heraf fremgik, at bestemmelsen svarede til de dagældende regler i bekendtgørelsen om delvis fradragsret, samt at det af Skatteministeriets betænkning over lovforslaget fremgik, at beløbsgrænsen i bestemmelsen var en konsekvens af bestemmelsen om grænsen for registreringspligt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.