Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.4.4.8 Anden fast ejendom end bygninger ML § 39, stk. 5

Ifølge ML (momsloven) § 39, stk. 5 kan moms vedrørende anlæg, reparation og vedligeholdelse og lign. af anden fast ejendom end bygninger fradrages med en andel, som skal opgøres efter reglerne i ML (momsloven) § 38, stk. 1 og 2.

Som eksempler på anvendelsesområdet for ML (momsloven) § 39, stk. 5 kan nævnes:

  • Grunde
  • Havne mv.

Moms af anlægs-, reparations- og vedligeholdelsesudgifter ved anden fast ejendom end bygninger, skal altså behandles efter de regler, der gælder for delvis fradragsret for moms ved blandet anvendelse, jf. ML (momsloven) § 38, stk. 1, eller de regler, der gælder for delvis fradragsret for moms, jf. ML (momsloven) § 38, stk. 2, hvor aktivet udover at blive brugt i den registreringspligtige virksomhed også anvendes til virksomheden uvedkommende formål, herunder privat. Se afsnit D.A.11.3 Fuld fradragsret ML § 37, stk. 1 om ML (momsloven) § 38 og ML (momsloven) § 39.

Se også

Se også afsnit D.A.11.4.4.9 Delvis fradragsret for moms ved tilkørselsveje ML § 40, stk. 1 om at moms af udgifter til vedligeholdelse af tilkørselsveje, fradrages efter ML (momsloven) § 40, stk. 1, der indeholder en særlig forenklet opgørelsesmåde for tilkørselsveje til momsregistreret landbrugsejendom.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.