Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.4.4.7 Ombygning, reparation og vedligeholdelse af bygninger ML § 39, stk. 3 og 4

Indhold

Der er fradragsret for moms af ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder i bygninger med blandede lokaler, hvis udgiften direkte vedrører virksomhedens lokaler. Moms af ombygning mv., som ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler, kan fradrages med den andel, der svarer til forholdet mellem etagearealet af virksomhedens lokaler og bygningens samlede etageareal. Se ML (momsloven) § 39, stk. 3 og 4.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Virksomhedens lokaler
 • Eksempler på ombygningsarbejder mv., der direkte vedrører virksomhedens enkelte lokaler ML (momsloven) § 39, stk. 3
 • Eksempler på ombygningsarbejder mv., der direkte vedrører de momsfritagne lokaler ML (momsloven) § 39, stk. 3 modsætningsvis
 • Eksempler på ombygningsarbejder mv., der ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler ML (momsloven) § 39, stk. 4
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

ML (momsloven) § 39 omhandler opgørelse af delvis fradragsret for moms ved opførelse mv. af bygning, hvor der er blandede lokaler, dvs. lokaler udelukkende anvendt til momspligtig aktivitet og lokaler udelukkende anvendt til ikke-momspligtig aktivitet.

"Bygninger med blandede lokaler", er bygninger hvor der er lokaler, som udelukkende anvendes til enten

 • momspligtige aktiviteter, eller
 • ikke-momspligtige aktiviteter.

ML (momsloven) § 38 omhandler derimod opgørelse af delvis fradragsret for moms, hvor der tale om blandet anvendte lokaler, dvs. både momspligtig og ikke-momspligtig aktivitet i lokalet. Se afsnit D.A.11.4.4.5 Sondring mellem ML § 38 og ML § 39 om sondringen mellem ML § 38 og ML (momsloven) § 39.

ML (momsloven) § 39, stk. 3 omhandler altså moms af ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder i bygninger med blandede lokaler. Momsen kan fradrages i det omfang, at udgiften kan henføres direkte til virksomhedens lokaler. Se ML (momsloven) § 39, stk. 3.

Det er en betingelse for fradragsretten for moms, at leverandøren i sin faktura har delt prisen op for det arbejde, han har udført. Se ML (momsloven) § 39, stk. 3. En leverandørs prisoverslag opfylder ikke betingelsen for fradragsret for moms i ML (momsloven) § 39, stk. 3. Se SKM2007.362.ØLR. Se SKM2011.131.SR.

ML (momsloven) § 39, stk. 4 vedrører moms af ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder vedrørende bygninger med blandede lokaler, som ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler. Momsen kan fradrages med den andel, der svarer til forholdet mellem etagearealet af virksomhedens lokaler og bygningens samlede etageareal. Se ML (momsloven) § 39, stk. 4.

Ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler, kan eksempelvis være

 • udvendig vedligeholdelse
 • reparation eller udskiftning af bygningens varmeanlæg
 • andre fællesinstallationer.

ML (momsloven) § 39, stk. 4 omfatter ikke udgifter til lys, varme, rengøring mv. Moms af sådanne udgifter kan fradrages med en andel, som opgøres efter reglerne i ML (momsloven) § 38, stk. 1 og 2. Se afsnit D.A.11.4.2 Indkøb, der vedrører både momspligtige og momsfritagne aktiviteter ML § 38, stk. 1 om ML (momsloven) § 38, stk. 1 og D.A.11.4.3 Indkøb, der vedrører både momspligtig virksomhed og virksomheden uvedkommende formål ML § 38, stk. 2 og ML § 40, stk. 2 om ML (momsloven) § 38, stk. 2.

Virksomhedens lokaler

ML (momsloven) § 39, stk. 3 anvender begrebet virksomhedens lokaler ved beregningen af den delvise fradragsret for moms. ML (momsloven) § 39, stk. 4 anvender også begrebet virksomhedens lokaler ved beregningen af den delvise fradragsret for moms.

Disse lokaler kan ikke anses som virksomhedens lokaler i ML (momsloven) § 39' forstand:

Lovgrundlag:

1

Bolig og momsfri udlejning

ML (momsloven) § 39, stk. 2, nr. 1 og 2

2

Lokaler hvorfra der udelukkende udøves aktivitet i ML (momsloven) § 13's forstand, dvs. momsfritaget aktivitet.

ML (momsloven) § 39, stk. 1 om den momsregistrerede virksomhed,

3

Lokaler hvorfra der udelukkende udøves ikke-økonomisk erhvervsvirksomhed eller anden ikke-omfattet aktivitet

ML (momsloven) § 39, stk. 1 om den momsregistrerede virksomhed.

Se afsnit D.A.11.4.4.3 Begrebet virksomhedens lokaler i ML § 39, jf. ML § 39, stk. 2 om begrebet virksomhedens lokaler i ML (momsloven) § 39.

Det betyder, at moms af ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på disse lokaler, altså ikke medregnes til den delvise fradragsret for moms efter ML (momsloven) § 39, stk. 3, da de netop ikke er virksomhedens lokaler.

Det betyder også, at disse ovennævnte lokaler ikke indgår i etagearealet for virksomhedens lokaler, men indgår i bygningens samlede etageareal ved beregningen af den delvise fradragsret for moms efter ML (momsloven) § 39, stk. 4.

Eksempler på ombygningsarbejder mv., der direkte vedrører virksomhedens enkelte lokaler ML (momsloven) § 39, stk. 3

Salg af taglejlighed er momspligtig levering af en ny bygning, og udgiften til etablering af taglejligheden vedrører direkte den momspligtige virksomhed. Der er derfor fradragsret for hele momsen af etableringsudgifterne efter ML (momsloven) § 39, stk. 3. Momsen af etableringsudgift til en taglejlighed kan altså fradrages 100 pct., hvis fakturakravene om opdeling er overholdt. Se SKM2011.131.SR.

Eksempler på ombygningsarbejder mv., der direkte vedrører de momsfritagne lokaler ML (momsloven) § 39, stk. 3 modsætningsvis

Renovering af en bygning, der anvendes udelukkende til momsfritagne aktiviteter, er et ombygningsarbejde, der direkte kan henføres til momsfritagne lokaler. Det gælder, selvom den renoverede bygning er forbundet med en glasgang til en anden bygning, der anvendes både til eksempelvis momsfritaget udstilling og momspligtig cafédrift og salg af postkort og plakater mv. Momsen af udgifter til renovering af en bygning, der udelukkende er anvendt til momsfritagne aktiviteter, kan ikke fradrages, jf. ML (momsloven) § 39, stk. 3, modsætningsvis. Momsen af disse udgifter kan heller ikke fradrages som fællesomkostninger efter ML (momsloven) § 38, stk. 1. Se SKM2010.438.LSR.

Eksempler på ombygningsarbejder mv., der ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler ML (momsloven) § 39, stk. 4

Der er en række eksempler fra retspraksis på ombygningsarbejder mv., der ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler, jf. ML (momsloven) § 39, stk. 4:

 1. Nyt tag i forbindelse med tilføjelse af etage
 2. Renovering af elevator ved tilføjelse af etage.

Moms af tilsvarende arbejder som ombygning mv., som ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler, kan fradrages med den andel, der svarer til forholdet mellem etagearealet af virksomhedens lokaler og bygningens samlede etageareal.

Ad a) Nyt tag i forbindelse med tilføjelse af etage

Når der i ejendommen både udøves momsfritaget udlejning og udlejning omfattet af frivillig momsregistrering, vedrører bygningsudgifter til nyt tag ikke udelukkende de momspligtige leverancer. Der er derfor ikke fradragsret for moms efter ML (momsloven) § 37. Fradragsretten skal i stedet bedømmes efter ML (momsloven) § 39, stk. 4. Der er adgang til fradrag med den andel, der svarer til forholdet mellem etagearealet af virksomhedens lokaler og bygningens samlede etageareal efter ML (momsloven) § 39, stk. 4. Se SKM2006.668.LSR.

Ad b) Renovering af elevator ved tilføjelse af etage

Udskiftningen af tag samt renoveringen af en fælles elevator kommer hele bygningen til gode, da et nyt tag og en fælles elevator ikke udelukkende kan henføres til de lokaler, der er beliggende i en bygnings øverste etage. Dermed er der tale om et ombygningsarbejde, der vedrører hele bygningen. Når bygningen omfatter både momsfrie lejemål til beboelse og erhvervslejemål, der er frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom, vil udgifterne skulle opgøres efter ML (momsloven) § 39, stk. 4. Der er dermed fradragsret for moms med den del af den samlede moms på tag- og elevatoromkostningerne, som de momspligtige lokaler (erhvervslejemål og de to taglejligheder) skønnes at udgøre i forhold til bygningens samlede etageareal. Se SKM2011.131.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2007.362.ØLR

De omtvistede fakturaer indeholdt ikke en nærmere specifikation af, hvilke arbejder der var udført. Fakturaerne opfyldte dermed ikke betingelsen i ML (momsloven) § 39, stk. 3, om, at fakturaen skal opdeles af leverandøren. Overslaget fra byggefirmaet kunne ikke føre til andet resultat.

Opgørelsen af ejendomsavancen efter ejendomsavanceloven er i øvrigt uden betydning ved opgørelsen af fradragsret for moms efter ML (momsloven) § 39.

Landsskatterettens kendelse af 11/2 2005 er ikke offentliggjort.

Landsskatteretsafgørelser

SKM2010.438.LSR

Sagen drejede sig om en malerisamlings aktiviteter, som bestod af en fast udstilling af kunstværker (malerier) samt en eller to særudstillinger pr. år. Udstillingsaktiviteten var fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 6. Malerisamlingen havde derudover momspligtige aktiviteter i form af salg af postkort og plakater mv. samt cafédrift. Malerisamlingens ejendom bestod af to bygninger, der i 1988 blev forbundet med en glasgang. Den ene bygning var hovedbygningen og den anden bygning var det, der tidligere var det oprindelige museum - det er denne bygning, der kaldes X. Malerisamlingen havde en permanent udstilling i ejendommens hovedbygning, mens den gamle afdeling blev anvendt til malerisamlingens særudstillinger. Der foregik ingen momspligtige aktiviteter i bygning X.

I den gamle afdeling var der i 2008 lagt nyt tag, væggene var renoverede, og der var lagt nyt gulv.

Da de omhandlede renoveringsudgifter kun havde været afholdt vedrørende lokaler, som udelukkende blev anvendt til momsfritagne museumsydelser, havde malerisamlingen ikke fradragsret for momsen af udgifterne, jf. ML (momsloven) § 39, stk. 3, modsætningsvis.

ML (momsloven) § 38, stk. 1, om delvis fradragsret for fællesomkostninger finder af samme grund ikke anvendelse, jf. principperne i SKM2009.218.LSR.

SKM2006.668.LSR

Sagen omhandlede en ejendom, der var blevet udvidet med en ekstra etage. I ejendommen blev der både udøvet momsfritaget udlejning og udlejning, der var omfattet af en frivillig momsregistrering.

Landsskatteretten fastslog, at en tagkonstruktion på en etageejendom må anses for værende til brug for ejendommen som helhed. Bygningsudgifterne vedrørte derfor ikke udelukkende de momspligtige leverancer.

Fradragsretten for bygningsudgifterne vedrørende reetablering af ejendommens tag skulle derfor opgøres efter ML (momsloven) § 39, stk. 4.

Skatterådet

SKM2011.131.SR

Da salget af de to taglejligheder blev anset som momspligtig levering af en ny bygning, ville udgiften til etableringen af de to taglejligheder dermed direkte vedrøre spørgers momspligtige virksomhed. Det betød, at der var fradragsret for hele momsen af etableringsudgifterne efter ML (momsloven) § 39, stk. 3. Udskiftningen af taget/den nye tagkonstruktion samt renoveringen af den fælles elevator ville derimod komme hele bygningen til gode, da et nyt tag og den fælles elevator ikke udelukkende kunne henføres til de lokaler, der var beliggende i bygningens øverste etage. Dermed kunne udgifterne til opførelse af et nyt tag samt til renovering af den fælles elevator anses som et ombygningsarbejde, der vedrørte hele bygningen. Da bygningen omfattede både momsfrie lejemål til beboelse og erhvervslejemål, der var frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom, ville disse udgifter skulle opgøres efter ML (momsloven) § 39, stk. 4.
Momsen af etableringsudgiften til taglejlighederne ville kunne fradrages 100 pct., hvis fakturakravene mht. opdeling overholdes, mens momsen af udgiften til udskiftning af tag samt renovering af elevator, ville kunne fradrages forholdsmæssigt efter areal.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.