Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.4.4.5 Sondring mellem ML § 38 og ML § 39

Indhold

Dette afsnit beskriver forskellen mellem ML (momsloven) § 39, der omhandler opgørelse af delvis fradragsret for moms ved opførelse af bygning med blandede lokaler, og ML (momsloven) § 38, der omhandler opgørelse af delvis fradragsret for moms ved opførelse af bygning med blandet anvendte lokaler.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Eksempler på lokaler, der anvendes til både momspligtige og momsfritagne aktiviteter
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

ML (momsloven) § 39 omhandler opgørelse af delvis fradragsret for moms ved opførelse, ombygning, reparation og vedligeholdelse af bygninger, hvor der er blandede lokaler. Dvs. lokaler der udelukkende er anvendt til momspligtig aktivitet og lokaler der udelukkende er anvendt til ikke-momspligtig aktivitet. Købsmomsen fradrages efter et skøn over byggeomkostningerne for virksomhedens lokaler i forhold til de samlede byggeomkostninger. Hvis lokalerne til de forskellige former for anvendelse er af samme standard, kan fordelingen foretages på grundlag af forholdet mellem etagearealet af virksomhedens lokaler og bygningens samlede etageareal.

"Bygninger med blandede lokaler", er bygninger hvor der er lokaler, som udelukkende anvendes til enten

 • momspligtige aktiviteter, eller
 • ikke-momspligtige aktiviteter.

Når de opførte mv. bygninger indeholder blandet anvendte lokaler, dvs. at der er både momspligtig og ikke-momspligtig aktivitet i det enkelte lokale, kan den delvise fradragsret for moms vedrørende disse aktiviteter, ikke beregnes efter ML (momsloven) § 39. Skønnet skal i stedet udøves efter principperne i ML (momsloven) § 38, stk. 1 og 2.

"Bygninger med blandet anvendte lokaler", er bygninger hvor der er lokaler, som både anvendes til

 • momspligtige aktiviteter, og
 • ikke-momspligtige aktiviteter.

Der er altså forskel på den momsmæssige behandling af bygninger med blandede lokaler og bygninger med blandet anvendte lokaler.

Ved opførelse mv. af en bygning, der både indeholder blandede lokaler og blandet anvendte lokaler, skal fradragsretten for moms opgøres på følgende måde:

 • ML (momsloven) § 39 anvendes på de blandede lokaler
 • ML (momsloven) § 38 anvendes på de blandet anvendte lokaler.

Eksempler på sondringen mellem ML (momsloven) § 38 og ML (momsloven) § 39

Der er flere eksempler fra retspraksis på bygninger med blandet anvendte lokaler, som dermed ikke er omfattet af ML (momsloven) § 39:

 1. Genopførelse af bygning til momspligtig landbrugsvirksomhed og momsfritaget ungdomshøjskole
 2. Ombygning af kantine.

Ad a) Genopførelse af bygning til momspligtig landbrugsvirksomhed og momsfritaget ungdomshøjskole

ML (momsloven) § 39, stk. 1 og 2 tager ikke direkte stilling til den situation, hvor bygninger anvendes til både momspligtige og momsfritagne aktiviteter. Fradragsretten for moms for opførelsesomkostninger skal fastsættes ud fra et skøn over omfanget af de momspligtige og momsfritagne aktiviteter. Den skønsmæssige fordeling af momsen for bygninger til blandet anvendelse kan foretages på grundlag af omsætningsfordelingen efter ML (momsloven) § 38, stk. 1. Se TfS2000, 645LSR.

Ad b) Ombygning af kantine

Der er kun delvis fradragsret for moms efter ML (momsloven) § 38, stk. 1 for udgifter til ombygning af spiselokale i en momsfritaget virksomhed (fx et pengeinstitut), når udgifterne til ombygningen opfylder andre formål end momspligtige kantineformål. Eksempelvis interne og eksterne møder, herunder opfyldelse af kravene i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning. Se SKM2007.236.ØLR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2007.236.ØLR

Ifølge § 43, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning skulle der på arbejdsstedet være spiseplads, hvis der var spisepauser under arbejdet. På baggrund af de foreliggende oplysninger om den samlede brug af kantinen i et hovedsæde, fastslog landsretten, at udgifterne til ombygning af spiselokale/glashus samt indkøb af inventar til spiselokalet også opfyldte andre formål end momspligtige kantineformål, herunder opfyldelse af kravene i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Lokalerne blev altså ikke udelukkende anvendt til aktiviteter, der var momsmæssig fradragsret for. Fradragsretten for moms skulle derfor opgøres efter ML (momsloven) § 38, stk. 1.

Ændrer SKM2005.545.LSR

Landsskatteretsafgørelser

TfS2000, 645LSR

Landsskatteretten fandt, at der med ML (momsloven) § 39, stk. 1 og 2 ikke var taget direkte stilling til en situation hvor de opførte bygninger blev anvendt til både momspligtige og momsfritagne aktiviteter.

På den baggrund skulle fradraget for moms af opførelsesomkostningerne fastsættes på grundlag af et skøn over omfanget af de henholdsvis momspligtige og momsfritagne aktiviteter, der blev udøvet fra bygningerne. Dette skøn var ved den påklagede afgørelse udøvet på grundlag af omsætningsfordelingen efter ML (momsloven) § 38, stk. 1. Da Landsskatteretten ikke fandt grundlag for at tilsidesætte dette skøn, blev afgørelsen stadfæstet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.