Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.1.3.1.2 Regler om direkte tilknytning

Virksomheder, der er momsregistreret efter ML (momsloven) §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret fradrage momsen af virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, herunder leverancer udført i udlandet. Se ML (momsloven) § 37, stk. 1.

Efter reglen er det en betingelse for fradragsret, at indkøbet mv. anvendes til brug for virksomhedens leverancer, herunder leverancer fritaget for moms efter ML (momsloven) §§ 34-36. Derimod er der som hovedregel ikke fradragsret for indkøb mv. anvendt til brug for leverancer fritaget efter ML (momsloven) § 13.

EU-domstolen har udtrykt det sådan, at en direkte og umiddelbar forbindelse mellem en bestemt indgående transaktion og en eller flere udgående transaktioner, der giver ret til fradrag, principielt er nødvendig, for at en momspligtig person har ret til at fratrække købsmomsen. Se afsnit D.A.11.1.3.1.3 Betingelsen om en direkte og umiddelbar forbindelse om betingelsen om en direkte og umiddelbar forbindelse.

Bemærk

For indkøb, der delvist anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer, og delvist til leverancer, der er momsfrie efter ML (momsloven) § 13, er der delvis fradragsret. Tilsvarende for indkøb mv., der delvist anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer, og delvist til andre formål. Se afsnit D.A.11.4 Delvis fradragsret.

For visse indkøb mv. er der ingen eller begrænset fradragsret. Se afsnit D.A.11.5 Særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver ML § 42 om særlige fradragsregler fx for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation, gaver og hotelovernatning.

Bemærk, at der er fradragsret for udgifter vedrørende leverancer udført i udlandet. Se afsnit D.A.11.1.3.6 Udgifter vedrørende leverancer udført i udlandet ML § 37, stk. 1.

Se også

  • D.A.5 om momsfritagelser uden fradragsret (ML (momsloven) § 13)
  • D.A.10 om momsfritagelser med fradragsret (ML (momsloven) §§ 34-36)
  • D.A.11.1.3.4 om, at der som hovedregel ikke er fradragsret for indkøb mv. anvendt til brug for leverancer fritaget efter ML (momsloven) § 13
  • D.A.11.1.3.6 om udgifter vedrørende leverancer udført i udlandet
  • D.A.11.1.4 om moms, der ikke er korrekt opkrævet
  • D.A.11.1.6 om, hvilke typer af moms, der kan fradrages. Dvs. begrebet indkøbet mv.
  • D.A.11.3. med eksempler på omkostninger, der er fradragsberettigede
  • D.A.14 om momsregistrering
  • D.A.15 om opgørelsen af momstilsvaret.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.