Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.10.1.1.6 Overførsel af varer ML § 34, stk. 1, nr. 4

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvornår en virksomhed momsfrit (med 0-momssats) kan overføre varer til virksomhedens eget brug i et andet EU-land. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 4.

Regel

Overførsel af varer til virksomhedens eget brug i et andet EU-land er momsfritaget efter Momssystemdirektivets artikel 138, stk. 2, litra c) og ML § 34, stk. 1, nr. 4.

Ved overførsel af varer forstås de situationer, hvor en virksomhed overfører varer til virksomhedens eget brug i et andet EU-land. Det kan fx være overførsel af varer til eget lager i et andet EU-land.

Sådanne overførsler til eget brug sidestilles med varesalg. Se ML (momsloven) § 10. Overførslerne er derfor fritaget for moms i afsendelseslandet, hvis en tilsvarende levering til en anden momspligtig person ville være momsfri. Se evt. D.A.10.1.1.3 Levering af varer til momsregistrerede virksomheder ML § 34, stk. 1, nr. 1, D.A.10.1.1.4 Levering af nye transportmidler ML § 34, stk. 1, nr. 2 og D.A.10.1.1.5 EU-harmoniserede punktafgifter ML § 34, stk. 1, nr. 3.

Dog stiller reglerne om erhvervelse krav om, at der skal beregnes moms af værdien af de overførte varer i det EU-land, hvortil varerne overføres. Se afsnit D.A.4.8.3 Erhvervelsesmoms ved overførsel af varer om erhvervelsesmoms ved overførsel af varer.

Bemærk

Momsfritagelsen omfatter ikke varer, som er omfattet af ML (momsloven) kapitel 17 om brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter. Se afsnit D.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.