Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.10.1.1.5 EU-harmoniserede punktafgifter ML § 34, stk. 1, nr. 3

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvornår punktafgiftspligtige varer kan leveres momsfrit (med 0-momssats) til erhververe i andre EU-lande. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Definition: Punktafgiftspligtige varer.

Regel

Der er momsfritagelse for levering af punktafgiftspligtige varer, der af virksomheden eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til et andet EU-land, når:

  • der skal betales punktafgift af varen i modtagerlandet, og
  • forsendelsen sker i overensstemmelse med reglerne for handel med punktafgiftspligtige varer.

Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 3.

Bemærk

Momsfritagelsen omfatter ikke varer, som er omfattet af ML (momsloven) kapitel 17 om brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter. Se afsnit D.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter.

Definition: Punktafgiftspligtige varer

Ved punktafgiftspligtige varer forstås:

  • Energiprodukter
  • Alkohol og alkoholholdige drikkevarer
  • Forarbejdet tobak efter EU's regler.

Opremsningen er udtømmende. Bestemmelsen omfatter således kun EU-harmoniserede punktafgifter.

Andre varer, der er punktafgiftspligtige i Danmark eller i andre EU-lande (ikke-harmoniserede punktafgifter), er ikke omfattet af momsfritagelsen i ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 3, men kan fx være momsfritaget efter ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 1 (momslovens øvrige regler).

Bemærk

Gas, der leveres gennem et naturgassystem på EU's område eller ethvert net, der er forbundet med et sådant system, er ikke omfattet af ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 3. Årsagen er, at denne form for gas er omfattet af særlige leveringsstedsbestemmelser i ML (momsloven) § 14, nr. 5 og 6. Disse leveringsstedsbestemmelser skal også anvendes ved levering af elektricitet samt varme og kulde via varme- eller kuldenet. Se afsnit D.A.6.1.8 Salg af gas, elektricitet, varme- og kuldeforsyning ML § 14, stk. 1, nr. 5-6, og stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.