Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

C.H.3.2.1 Hvilke ejendomme er udlejningsejendomme med videre?

Indhold

I dette afsnit omtales, hvilke typer fast ejendom der er omfattet af begrebet "udlejningsejendomme med videre".

Afsnittet omfatter:

 • Erhvervsejendomme
 • Private beboelsesejendomme.

Erhvervsejendomme

En erhvervsejendom er en fast ejendom, som ejeren helt eller delvist benytter erhvervsmæssigt

 • i sin egen erhvervsvirksomhed, eller
 • til udlejning eller bortforpagtning.

Erhvervsejendomme omhandler også ejendomme, der delvist anvendes til bolig for ejeren og delvist anvendes erhvervsmæssigt.

Endvidere omfatter erhvervsejendomme ejendomme, hvor ejeren har bolig og beskattes af værdien af egen bolig efter reglerne i statsskatteloven.

Der kan være tale om følgende ejendomstyper:

 • Driftsbygninger/fabriksbygninger/kontorbygninger mv.
 • Jordarealer/grunde
 • Udlejningsejendomme til erhverv
 • Udlejningsejendomme til beboelse med tre eller flere lejligheder
 • Beboelsesejendomme i sameje
 • En- og tofamilieshuse
 • Ejerlejligheder
 • Fritidsboliger
 • Landbrugsejendomme, skovejendomme med videre.

Bemærk

Bebos enfamilieshuset eller ejerlejligheden af ejeren, og udlejes dele af ejendommen til beboelse, gælder særlige regler. Det samme gælder, hvis den ene lejlighed i et tofamilieshus bebos af ejeren, mens den anden udlejes. Se nærmere herom i afsnit (C.H.3.4.1.1 Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året).

Bemærk

Der gælder særlige regler for fredede ejendomme mv. Se afsnit (C.H.3.3 Ejendomme med særlige forhold), hvor disse regler om ejendomme med særlige forhold er nærmere omtalt.

Bemærk

De regler, der gælder for helårsboliger, sommerboliger eller fritidsboliger, der stilles til rådighed for hovedaktionærer m.fl., er ikke omtalt her. Se nærmere herom i afsnit (C.A.5.13 Bolig) Bolig.

Private beboelsesejendomme

En privat beboelsesejendom er en fast ejendom, der helt eller delvist tjener til bolig for ejeren i indkomståret.

Der kan være tale om følgende ejendomstyper:

 • En- og tofamilieshuse
 • Ejerlejligheder
 • Fritidsboliger
 • Mindre udlejningsejendomme med tre til seks lejligheder til beboelse, der bebos af en eller flere ejere
 • Boligfællesskaber med to eller flere lejligheder.

Bemærk

Andelshavere i private andelsboligforeninger sidestilles med lejere. Se afsnit C.C.1.1.1 Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed om fremleje af lejelejlighed og udlejning af andelsbolig.

Udlejning af værelser i ejerens private helårsbolig eller udlejning af helårsboligen en del af indkomståret anses som hovedregel ikke for erhvervsmæssig virksomhed. Tilsvarende gælder ved udlejning af fritidshuse, som ejeren også selv benytter.

Der gælder særlige regler for opgørelse af indtægter og udgifter ved udlejning af helårsboliger og fritidshuse i disse tilfælde.

Se nærmere herom i afsnit (C.H.3.4 Udlejning af privat bolig) om udlejning af privat bolig.

Se også

Se afsnit C.H.2.1.2 Fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven om begrebet fast ejendom.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.