Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.H.3.4.1.1 Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året

Indhold

Dette afsnit handler om opgørelse af den skattepligtige indkomst ved udlejning af værelser i helårsboligen eller udlejning af hele boligen en del af indkomståret, når udlejningen er til beboelse.

Afsnittet indeholder:

Regel

Indtægter fra udlejning af værelser i helårsboligen eller fra udlejning af en privat helårsbolig til beboelse en del af indkomståret skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Det gælder, uanset om der er tale om udlejning af en ejerbolig eller om fremleje af en lejlighed. Der gives ved indkomstopgørelsen fradrag for udgifter i forbindelse med udlejningen. Fradraget kan beregnes efter forskellige regler, der afhænger af, om resultatet af udlejningen opgøres efter en skematisk metode eller en regnskabsmæssig metode.

Udlejeren skal anvende den skematiske eller den regnskabsmæssige metode, når betingelserne for at anvende regelsættet i LL (ligningsloven) §§ 15 P eller 15 Q er opfyldt.

Bemærk

Ved lov nr. 1727 af 27. december 2018 om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien er der bl.a. indført faste bundfradrag for udlejning af hele eller dele af helårsboliger. Se LL (ligningsloven) § 15 Q. Reglerne i LL (ligningsloven) § 15 Q kan benyttes allerede for indkomståret 2018.

De hidtil gældende regler for beskatning af indtægter fra udlejning en del af indkomståret kan fortsat benyttes. Se LL (ligningsloven) § 15 P. Fra og med indkomståret 2021 kan LL (ligningsloven) § 15 P imidlertid alene benyttes ved langtidsudleje af dele eller hele helårsboligen en del af året. Udlejer kan ved langtidsudleje alternativt vælge at foretage fradrag efter LL (ligningsloven) § 15 Q.

Efter LL (ligningsloven) § 15 Q er det et krav for at kunne foretage fradrag med det høje fradrag på 28.000 kr. (2018-niveau), at der sker indberetning af lejeindtægten fra tredjepart. Da den digitale indberetningsløsning først var klar fra og med indkomståret 2021, kunne en ejer, andelshaver og lejer anvende bundfradraget på 28.000 kr. (2018-niveau) i indkomstårene 2018-2020, uden at der for disse indkomstår var krav om indberetning af lejeindtægten. Se afsnit C.H.3.4.1.1.2 Opgørelse af den skattepligtige indkomst efter LL § 15 Q om størrelsen af bundfradraget for de enkelte indkomstår.

I indkomstårene 2018, 2019 og 2020 kunne udlejer (korttids- eller langtidsudlejer) således vælge mellem at anvende reglerne i LL (ligningsloven) § 15 P og LL (ligningsloven) § 15 Q, uden at det var en betingelse, at der er sket indberetning af lejeindtægten.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.