Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.4 Ejerlejlighedsbeskatningsloven

Indhold

Dette afsnit handler om virkningen af ophævelsen af lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder. Se bekendtgørelse af lov nr. 842 af 14. november 1997 om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder mv.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Historik.

Regel

Fortjenesten ved salget af ejerlejligheder, der er solgt den 1. januar 2004 eller senere, og som ikke før dette tidspunkt var blevet omfattet af reglerne i ejerlejlighedsbeskatningsloven, bliver beskattet efter ejendomsavancebeskatningsloven eller efter reglerne for næringsskattepligtige.

Bemærk

Ejerlejlighedsbeskatningsloven har stadig virkning for de ejerlejligheder, der før den 1. januar 2004 var omfattet af ejerlejlighedsbeskatningsloven, men hvor skattepligten ikke er indtrådt, fordi ejerlejligheden var genudlejet.

Historik

Ejerlejlighedsbeskatningsloven omfattede fortjenester ved salg af ejerlejligheder, der ligger i ejendomme, hvor opførelsen blev begyndt senest den 1. juli 1966, og hvor udstykningen til ejerlejligheder blev gennemført inden den 12. februar 1986, og hvor lejlighederne var udlejede helt eller delvist til beboelse den 11. februar 1986.

Skattepligten blev udløst på det tidspunkt, hvor det lejemål, der bestod den 11. februar 1986, ophørte, men skattepligten indtrådte først på det tidspunkt, hvor den enkelte lejlighed blev solgt.

Beskatningen efter ejerlejlighedsbeskatningsloven medførte, at fortjenesten blev medregnet ved opgørelsen af den personlige indkomst, og at fortjenesten skulle opgøres efter de regler, der gælder for næringspligtige ved afståelse af fast ejendom.

Der var særlige regler for, hvornår en skatteyder blev omfattet af ejerlejlighedsbeskatningsloven, fordi det var en betingelse for at anvende reglerne, at der inden for en 5-årig periode forud for datoen for et lejemåls ophør, var ophørt lejemål i minimum fem af skatteyderens andre ejerlejligheder. Se LV, Erhvervsdrivende 2004-2, afsnit E.J.6, for en skematisk oversigt af reglerne.

Fortjenesten ved salget af de ejerlejligheder, der ikke var omfattet af ejerlejlighedsbeskatningsloven, var som udgangspunkt omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.