Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.10.2.2 Overførsel af tab mellem ægtefæller

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan en ægtefælle kan overføre tab ved afståelse af fast ejendom til modregning i den anden ægtefælles fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om en ægtefælles mulighed for at overføre et tab til den anden ægtefælle
  • Modregning i ægtefællens fortjeneste i indkomståret
  • Modregning i ægtefællens fortjeneste i efterfølgende indkomstår.

Kort om en ægtefælles mulighed for at overføre et tab til den anden ægtefælle

Ægtefæller, der lever sammen ved udgangen af indkomståret, sådan som begrebet er defineret i KSL (kildeskatteloven) § 4, kan overføre tab ved afståelse af fast ejendom til modregning i den anden ægtefælles opgjorte fortjenester ved afståelse af fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6, stk. 5, sammenholdt med stk. 1.

Se også

  • (C.A.8.1 Overordnet om ægtefællebeskatning) om overordnet ægtefællebeskatning og om samlevende ægtefæller, som defineret i KSL (kildeskatteloven) § 4.
  • (C.E) om ægtefællens overtagelse af et eventuelt uudnyttet tab, når ægtefællen er indtrådt i afdødes skattemæssige stilling.

Modregning i ægtefællens fortjeneste i indkomståret

Overstiger en ægtefælles tab fortjenesterne ved afståelse af fast ejendom, kan det overskydende beløb i indkomståret overføres og fratrækkes i den anden ægtefælles fortjenester ved afståelse af fast ejendom. Det er en betingelse, at ægtefællerne lever sammen ved udgangen af det indkomstår, det drejer sig om. Se KSL (kildeskatteloven) § 4.

Modregning i ægtefællens fortjeneste i efterfølgende indkomstår

Tabet kan også overføres og fratrækkes i den anden ægtefælles fortjenester ved afståelse af fast ejendom i de følgende indkomstår, hvis tabet ikke kan indeholdes i ejerens nettofortjenester ved afståelse af fast ejendom i det indkomstår, det drejer sig om. Det er en forudsætning, at ægtefællerne lever sammen ved indkomstårets udgang. Se KSL (kildeskatteloven) § 4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.