Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.10.2.1 Fradrag for tab

Indhold

Dette afsnit handler om fradrag for tab ved afståelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelser
  • Dødsboers overtagelse af tab.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Med virkning for ejendomme, der afstås den 19. maj 1993 eller senere, blev det muligt at fratrække tab ved afståelse af fast ejendom, der er omfattet af reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Se lov nr. 427 af 25. juni 1993.

Tab ved afståelse af fast ejendom for et indkomstår kan fratrækkes i indkomstårets opgjorte skattepligtige fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6, stk. 3, 1. pkt., sammenholdt med EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6, stk. 1.

Hvis årets tab ved afståelse af fast ejendom overstiger årets opgjorte skattepligtige fortjenester ved afståelse af fast ejendom, så der - opgjort netto - er tale om tab, kan det overskydende beløb fratrækkes i skattepligtig fortjeneste ved afståelse af fast ejendom i de følgende indkomstår. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6, stk. 3, 2. pkt.

Tabet kan kun fratrækkes i den opgjorte skattepligtige fortjeneste for et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i nettofortjenesten ved afståelse af fast ejendom i et tidligere indkomstår. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6, stk. 3, 3. pkt.

Bemærk

Undtagelser

Parcelhuse og andre ejerboliger, der kan afstås skattefri

Tab, der vedrører afståelse af en- og tofamiliehuse, sommerhuse og ejerlejligheder mv., der kan sælges skattefrit efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 8, kan ikke fratrækkes i den opgjorte fortjeneste ved afståelse af anden fast ejendom. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6, stk. 4.

Tilsvarende gælder det for tab ved afståelse af landbrugsejendomme mv., skovbrugsejendomme og blandet benyttede ejendomme, at den del af tabet, der vedrører landbrugets stuehuse med tilhørende grund og have eller ejerboliger efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 9, heller ikke kan fratrækkes. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6, stk. 4.

Visse ejendomme erhvervet før den 19. maj 1993

Tab, der vedrører perioden før tabsfradrag blev indført med virkning fra og med den 19. maj 1993, kan ikke fratrækkes.

Derfor er der fastsat regler for begrænsning af størrelsen af det tab, der kan fratrækkes for ejendomme, der er erhvervet før den 19. maj 1993, når den oprindelige faktiske anskaffelsessum i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4, stk. 3, 3. pkt., anvendes som anskaffelsessum. 

Hvis ejeren har valgt den oprindelige anskaffelsessum efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4, stk. 3, 3. pkt., som grundlag for opgørelse af den skattepligtige fortjeneste, og der herved er opgjort et tab, kan tabet ikke fratrækkes med et større beløb end det tab, der kan opgøres ved i stedet at anvende

  • ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med tillæg af 10 pct., eller
  • ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med tillæg af 10 pct. og med tillæg af et beløb opgjort som halvdelen af forskellen mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996, eller
  • ejendomsværdien pr. 19. maj 1993, hvis der er en vurdering efter VUL § 4 B.

Dødsboers overtagelse af tab

Se afsnit (C.E) om reglerne for dødsboers overtagelse af afdødes uudnyttede tab ved afståelse af fast ejendom. Se også i dette afsnit om en ægtefælles overtagelse af et eventuelt uudnyttet tab, når ægtefællen er indtrådt i afdødes skattemæssige stilling.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.382.SR Skatterådet bekræftede, at det er valgfrit, om en ejer ved afståelse af fast ejendom vil anvende reglerne om genanbringelse af fortjeneste eller om modregning af fortjeneste i tab ved afståelse af fast ejendom i tidligere indkomstår.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.