Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.F.8.2.2.22 Artikel 22: Formue

Indhold

Dette afsnit handler om artikel 22 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører beskatning af formue.

Afsnittet indeholder:

 • Modeloverenskomsten og formueskat i danske DBO'er
 • Beskatningsretten til fast ejendom
 • Beskatningsretten til løsøre i fast driftssted
 • Beskatningsretten til aktiver, der bruges i skibs- og luftfart
 • Beskatningsretten til andre formuegoder

 

Artikelteksten er ændret med OECD´s modeloverenskomst for 2017. Se link til 2017 modeloverenskomsten her.

Modeloverenskomsten og formueskat i danske DBO'er

Modeloverenskomstens artikel 22 indeholder regler, der skal sikre, at der ikke sker dobbelt formuebeskatning. Den handler altså om noget andet end artikel 6-21. Disse artikler handler om dobbelt indkomstbeskatning.

Modeloverenskomstens artikel 22 omfatter ikke afgifter på arv, gaver og overdragelser. Se punkt 1 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 22.  

Danmark har ikke haft nogen formuebeskatning siden 1996. Derfor kan der ikke opstå dobbelt formuebeskatning. Artiklen findes ikke i nyere danske DBO'er.

Bemærk

Ejendomsværdiskatten er en partiel formueskat. Se afsnit C.F.8.2.2.2.2 Danske skatter omfattet af DBO'erne. Ejendomsværdiskatten er omfattet af de ældre danske DBO'er, der indeholder en artikel om formueskat.    

Lempelse for betalt ejendomsværdiskat i lande med DBO'er, der ikke indeholder en bestemmelse om formueskat, behandles efter EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 12.

Se også

 • C.F.3.1.6 om begrænset skattepligt for udenlandske ejere af danske ejendomme
 • C.F.8.2.2.2.2 (artikel 2) om, hvornår formueskatten er med i de danske DBO'er
 • C.F.8.2.2.2.1 (artikel 2) om skatter, der er kommet til, efter at en DBO blev indgået 
 • C.H.3.5.2 om ejendomsværdiskattepligt for udenlandske ejere af danske ejendomme
 • C.H.3.5.5.1 om nedslag i ejendomsværdiskat for betalte skatter vedrørende ejendomme i udlandet.

Beskatningsretten til fast ejendom

Fast ejendom i et land, som ejes af en person, der er hjemmehørende i det andet land, kan beskattes i det land, hvor ejendommen ligger (kildelandet). Se modeloverenskomstens artikel 22, stk. 1.

Fast ejendom er defineret ved modeloverenskomstens artikel 6, som artikel 22, stk. 1, henviser til. Se afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om modeloverenskomstens artikel 6.

Se også

 • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten, kilde- og bopælsland
 • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende.

Beskatningsretten til løsøre i fast driftssted

Løsøre, som hører til et fast driftssted, som et foretagende, der er hjemmehørende i det ene land, har i det andet land, kan beskattes af det land, hvor det faste driftssted ligger (kildelandet). Se modeloverenskomstens artikel 22, stk. 2.

Se også

 • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten, kilde- og bopælsland
 • C.F.8.2.2.3.1.4 (artikel 3) om begrebet foretagende
 • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende
 • C.F.8.2.2.5 (artikel 5) om begrebet fast driftssted
 • C.F.8.2.2.7.2.1 (artikel 7) om hvad der anses for at høre til et fast driftssted.

Beskatningsretten til aktiver, der bruges i skibs- og luftfart

Skibe og luftfartøjer i et foretagende, der anvendes i international trafik, kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Det samme gælder for løsøre, som hører til denne transportvirksomhed. Se modeloverenskomstens artikel 22, stk. 3.

Afgrænsningen af, hvad der er omfattet af bestemmelsen, følger afgrænsningen af, hvad der anses for at indgå i virksomhed med international trafik efter modeloverenskomstens artikel 8. Se afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart.

Se også

 • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten, kilde- og bopælsland
 • C.F.8.2.2.3.1.4 (artikel 3) om begrebet foretagende
 • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende, når det anvendes om et foretagende, herunder begrebet ledelsens sæde
 • C.F.8.2.2.8.5 (artikel 8) om dansk særregel om SAS
 • C.F.8.2.2.13.2.4 (artikel 13) om beskatningsretten til kapitalgevinster i forbindelse med skibs- og luftfart.

Beskatningsretten til andre formuegoder

Al anden formue, som tilhører en person, der er hjemmehørende i et land, kan kun beskattes i bopælslandet. Se modeloverenskomstens artikel 22, stk. 4.

Modeloverenskomstens artikel 22 regulerer ikke beskatningsretten til gæld. Se punkt 7 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 22.

Se også

 • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten, kilde- og bopælsland
 • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.